Vargeslätts naturreservat

Vargeslätt utgörs av stora arealer med äldre kalktallskogar samt ekskogar med inslag av grov ek. Utmed Grankullaviken finns väl utbildade strandängar. Stora Ingegärdsmaden är en av få orörda våtmarker på Öland. Kärret omges av gamla, örtrika ängstallskogar av lundgrästyp.

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

Strandängar, ekskogar och gamla tallskogar 

I denna miljö trivs lavar och svampar av många arter. Insekter och fladdermöss har också funnit en fristad här. Storlek: 406 ha.

Tallskogen

Skogarna i området är gamla. Tallskog täcker större delen av reservatet, men den liknar inga andra svenska tallskogar utom de gotländska. Det är kalkberggrunden som ger skogen det speciella utseendet. På de gamla träden växer sällsynta lavar som blyertslav och gammelekslav och ovanliga svampar som oxtungsvamp och stor aspticka. Här finns också gott om skägglav, som är ovanlig i resten av Bödaskogarna.

Trollfladdermusen och djurlivet

I Vargeslätten lever den sällsynta trollfladdermusen. Det är en liten fladdermus som jagar vid gläntor och stränder och i gles, högstammig skog. Den flyttar söderut om vintern, och man har hittat öländska trollfladdermöss ända nere i Medelhavsområdet. Sällsynta insekter som finns här är till exempel rödpalpad rödrock, orangevingad kamklobagge och aghakmal. Falstersvampmalen finns här i Vargeslätten men ingen annanstans i hela Sverige.

Våtmark

Att promenera längs Grankullavikens stränder är ett blött företag. Här växlar betade strandängar med små kärr och sumpskogar. Vid Nabbelund mynnar flera bäckar, och markerna översvämmas dessutom ofta av havsvatten. I denna miljö på gränsen mellan land och hav finns en ovanlig blandning av växtarter. Strandtåg och kustarun växer normalt på den allra mest strandnära remsan. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Naturreservatet ligger i Ekopark Böda.

Växtlokal

I boken En guide till Ölands växtvärld av Ölands Botaniska Förening finns ett antal lokaler beskrivna. De finns i denna karta:

 

Naturtyper: Kalkpåverkad barrskog, orkidékärr, betade strandnära kärr, strandängar och torrängar

Speciella arter: En av Ölands få lokaler för spindelblomster och korallrot, rika bestånd med axag, kärrknipprot och flugblomster.

Korallrot. Foto: Stefan Svenaeus

Korallrot

Spindelblomster. Foto: Stefan Svenaeus

Spindelblomster

Orkidélokal

Vargeslätts naturreservat är fina orkidémarker. Här finns spindelblomster, korallrot, kärrknipprot, flugblomster, brudsporre, johannesnycklar, Adam och Eva, skogsnycklar, Sankt Pers nycklar, skogsknipprot, nästrot, knärot, vit skogslilja, ängsnycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO