Skogsgärdet i Horns kungsgård

Slåtterängar med rik flora

I Horns kungsgårds naturreservat ligger Skogsgärdet som har fina slåtterängar med rik flora. Området är lättillgängligt genom en strövstig som leder dig runt från parkeringen. I Skogsgärdet ligger en mycket fin löväng med den typiska växlingen mellan öppna ytor och smala lövridåer. Ängen genomkorsas av flera stensträngar. Det är i anslutning till stensträngarna som träd och buskar har tillåtits växa upp.

Till de vanligaste trädslagen i Skogsgärdet hör lind, ask och ek, medan oxel, alm, björk, sälg och lönn förekommer mer sporadiskt. I lövridåerna växer buskar, varav hassel är den vanligaste. Hasseln växer ibland som enskilda buskar ute på slåtterytorna. Flertalet gamla askar bär spår av tidigare hamling. Under senare år har hamlingen återupptagits. I ängen verkar det ha förekommit stubbskottsbruk.

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening pekar ut Skogsgärdet som en mycket intressant växtlokal. Naturtyp: Slåtteräng med rik flora.

Speciella arter är kärrvial, korskovall, skogsnycklar, hartmansstarr.

 

Hartmansstarr Foto: Stefan Svenaeus

Hartmansstarr

 

Skogsnycklar Foto: Stefan Svenaeus

Skogsnycklar

På torrängen nära P-platsen växer sandbrodd på sin enda öländska lokal.

Vid parkeringen finns: Tandrot, mandelblomma, humleblomster, sammetsdaggkåpa, luktvicker, häckvicker, vårärt, gulvial, skogsbingel, gullviva, teveronika, korskovall, äkta höskallra, nässelklocka, storrams, johannesnycklar, tvåblad, långstarr, lundslok, strävlosta, lundgröe, och darrgräs.

I boken En guide till Ölands växtvärld kan du läsa mer om växterna i området. Växtlokalerna i boken finns i denna karta:

 

Orkidélokal

I Skogsgärdet finns johannesnycklar, tvåblad, skogsnycklar, Sankt Pers nycklar, krutbrännare och Adam och Eva

Källa: Ölands Botaniska Förening.

 

Husgrunder från järnåldern

I Skogsgärdet finns ett omfattande system av husgrunder och stensträngar (rester av gamla stenmurar) från järnåldern. Du kan se dem i denna karta från Lantmäteriets hemsida. På samma hemsida kan man se husgrunder och stensträngar genom s k terrängskuggning.

 

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb