Skogsgärdet i Horns kungsgård

Slåtterängar med rik flora

I Horns kungsgårds naturreservat ligger Skogsgärdet som har fina slåtterängar med rik flora. 

Här finns en mycket fin löväng med den typiska växlingen mellan öppna ytor och smala lövridåer. Ängen genomkorsas av flera stensträngar. Det är i anslutning till stensträngarna som träd och buskar har tillåtits växa upp.

Till de vanligaste trädslagen i Skogsgärdet hör lind, ask och ek, medan oxel, alm, björk, sälg och lönn förekommer mer sporadiskt. I lövridåerna växer buskar, varav hassel är den vanligaste. Hasseln växer ibland som enskilda buskar ute på slåtterytorna.

Flertalet gamla askar bär spår av tidigare hamling. Under senare år har hamlingen återupptagits. I ängen verkar det ha förekommit stubbskottsbruk.

 

Fornlämningar och vandringsled

Stensträngarna utgör ett omfattande hägnadssystem (röda linjer) från järnåldern. Här finns också några husgruner från den tiden.

En vandringsslinga (gul linje) utgår från parkeringsplatsen.

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening pekar ut Skogsgärdet som en mycket intressant växtlokal. Naturtyp: Slåtteräng med rik flora.

Speciella arter är kärrvial, korskovall, skogsnycklar, hartmansstarr.

 

Hartmansstarr Foto: Stefan Svenaeus

Hartmansstarr

 

Skogsnycklar Foto: Stefan Svenaeus

Skogsnycklar

 

Korskovall. Foto: Stefan Svenaeus

Korskovall

 

På torrängen nära P-platsen växer sandbrodd på sin enda öländska lokal.

Vid parkeringen finns: Tandrot, mandelblomma, humleblomster, sammetsdaggkåpa, luktvicker, häckvicker, vårärt, gulvial, skogsbingel, gullviva, teveronika, korskovall, äkta höskallra, nässelklocka, storrams, johannesnycklar, tvåblad, långstarr, lundslok, strävlosta, lundgröe, och darrgräs.

I boken En guide till Ölands växtvärld kan du läsa mer om växterna i området. Växtlokalerna i boken finns i denna karta:

 

Orkidélokal

I Skogsgärdet finns johannesnycklar, tvåblad, skogsnycklar, Sankt Pers nycklar, krutbrännare och Adam och Eva

Källa: Ölands Botaniska Förening.

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO