Lindreservatet

STORT BESTÅND AV LIND

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. I reservatet finns ett större bestånd av lind vilket är ytterst ovanligt idag. 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

VÄRDEFULLA ÄDELLÖVTRÄD

Linden är ett trädslag som hade en större utbredning i vårt land under varmare perioder framförallt under bronsåldern. Många lindar, askar och ekar i området är mycket gamla och ask och lind bär spår av tidigare beskärning, lövtäkt. Ekarna har stora kronor vilket visar att de en gång vuxit i ett öppet landskap.

BLOMSTERPRAKT

I Lindreservatet finns slåtterängar med ädla lövträd och en artrik flora. Ängarna har det för Öland typiska utseendet med en blandning av helt öppna ytor och däremellan smala ridåer av träd och buskar. Under försommar och sommar kan man här uppleva en ljuvlig blomsterprakt av gullviva, St Pers nycklar, Johannesnycklar, darrgräs, höskallra, korskovall, brudsporre och nattviol.

TRÄDENS INNEVÅNARE

I lövängarna trivs många fåglar och fladdermöss som är beroende av gamla grova ädellövträd med hål i. Här förekommer halsbandsflugsnapparen och de sällsynta fransfladdermus och trollfladdermus.

JÄRNÅLDERNS BYAR

Inom byn Torps ägor finns spåren av två angränsande järnåldersbyar: Ebberskog i norr och Åker i söder. Med sina omfattande system av husgrunder, hägnadssystem och gravar hör de till Ölands bäst bevarade lämningar från den äldre järnålderns bondesamhälle.

FAKTA

Naturreservatets storlek: 76 ha. Beslutsår: 2000. Syfte: att bevara naturskogsartad blandädellövskog, naturskogsartade barr- och blandskogar, slåtterängar, torrängar, alvarmarker samt våtmarker med den flora och fauna som hör till dessa biotoper. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000. Lindreservatet är beläget 2 km öster om Byxelkrok vid Torp. Följ vägvisning naturreservat Lindreservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

VÄXTLOKAL

I boken "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening anges Lindreservatet som en intressant växtlokal. Naturtyper: slåtteräng, ädellövskog, sumpskog, tallskog, torrängar, fuktängar.

Speciella arter: brunklöver (Ölands enda lokal), taggkörvel, vattenblink, gullhavre, lunglav.

I denna karta kan du se växtlokalerna i boken:

ORKIDÈLOKAL

Lindreservatet är fin orkidélokal. Här finns krutbrännare, Sankt Pers nycklar, tvåblad, brudsporre, skogsnycklar, ängsnattviol, vit skogslilja, nästrot, johannesnycklar, flugblomster.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO