Ebberskogs fornby

Övergiven by

Längs en liten väg nordost om Byxelkrok finns husgrunder och hägnadssystem som härstammar från en mycket gammal by, Ebberskogs by, som övergivits men inte uppstått på någon annan plats på Öland. Arkeologen Jonathan Lindström menar sig ha tillräckligt med indicier för att påstå att byborna blivit flyttade till ön Ormsö i Estland i samband med ett korståg år 1206 för att kristna esterna. 

I boken "Biskopen och korståget 1206" beskriver Lindström bakgrund till och händelseförloppet vid utflyttningen. Fortfarande på 2000-talet finns svensktalande på Ormsö som sannolikt härstammar från Öland. Ledtrådarna till ormsöbornas ursprung har Lindström funnit tillsammans med arkeologen Jan-Henrik Fallgren. 

Övriga fyra byar på norra Öland där bönderna flyttades till Ormsö ska ha varit Lundarne, Bierby, Åker och en ännu namnlös by. Alla byarna har legat i närheten av Byxelkrok, utom Bierby som ska ha funnits vid Dödevi.

Se byn i Lantmäteriets karta.

Värdefull kulturmiljö

Enligt Länsstyrelsen är Ebberskog, Åker och Torps järnåldersmiljöer av särskilt stort värde ur kulturmiljösynpunkt (Områden K11 i Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001). Här finns omfattande komplex av husgrunder, hägnadssystem och gravar som hör till Ölands bäst bevarade lämningar från den äldre järnålderns bondesamhälle.

Detta område kan du se i nedanstående karta om du trycker på OK

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO