Vanserum-Bäck naturreservat

Reservatet är ett eldorado för växter och djur. Utmarkerna som hör till byarna Vanserum och Bäck har betats av boskap sedan järnåldern och är idag ett av landets mest artrika områden.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Inom reservatet finns ett hundratal sällsynta arter. Några exempel är honungsblomster, väddnätfjäril, vresalm, mindre ekbock, långbensgroda och praktfingersvamp. I norr på Vanserum och Norra Bäcks utmarker ligger Högsmossen med sina källkärr där själva ursprunget är Åkerbykällan eller Vanserums källor, belägen strax utanför reservatet. Källkärren förbinds av en liten bäck omgiven av kalkfuktängar. Här växer vaxnycklar, krissla och brudsporre.

Områdets varierade natur inrymmer porlande bäckar, mossar, kärr och fuktängar med orkidéer, små magra alvar, varierande lövskogar och åldrande hasselbestånd. Idag är det främst alvarmarken och de fuktiga markerna som är öppna medan övriga delar sedan början av förra seklet vuxit igen till skog.

En slingrande bäck som är vattenförande när andra bäckar på Öland brukar vara torra, rinner mellan Högsmossen och Kvarnmossen. Längst i söder på Södra Bäcks utmarker ligger Lindsmossen med bunkestarr, trådstarr, ag och blodnycklar. I reservatets södra del förkommer ett större område av alvarkaraktär med hällmarker och grunda vätar.

Skogsmarken i naturreservatet består av olika typer av lövskogar som i trädskiktet domineras av ek, björk och ask. Men här finns också lundalm, avenbok, sälg, gran, oxel, rönn, vildapel och asp.

Vid Vanserums källor har gjorts fynd som tyder på att här funnits en offerplats under förhistorisk tid. På Södra och Norra Bäcks utmarker väster om Lindsmossen finns ett stort antal gravar och gravfält från järnåldern, men även gravar från allra äldsta tid; stenålderns hällkistor.

I reservatet ligger bronsålderröset Alversrör.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Orkidélokal

Här finns bl a honungsblomster, gulyxnevaxnycklarbrudsporreblodnycklar

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO