Sandby borg

Den enda fornborg som ligger vid stranden av Östersjön

Fornborg med intressant läge och våldsam historia

Fornborgen ligger endast 40 m från stranden av Östersjön och har en oval form med innermåtten 92 x 66 m. Läget är särpräglat. Sydöstra murfoten ligger endast 1 m över havets medelvattenstånd. Inre delen av borgen ligger 3 m över havsnivån. Borgen har två portar, en sjöport och en norrport. Tidigare bebyggelsen inne i borgen utgår radiellt från muren (liksom Eketorp och Ismantorp). Detta daterar borgen till folkvandringstid. Inåt landsidan har borgen en egenartad förskansning i form av stora yttre gråstensblock, glest utlaggda i halvkretsformiga rader. Borgens utsatta läge är egendomligt. 

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt.

2010-2011 hittades i borgen vid arkeologiska undersökningar praktfulla smycken, bl a reliefspännen. Man kunde konstatera att de fem smyckeuppsättningarna placerats i flera hus under stenar, till synes i ett gömställe. Smyckena var så praktfulla att de borde ha burits av rika kvinnor med hög status. Under undersökningar sommaren 2013 har ytterligare föremål hittats, bl a en millefioripärla, stor som en golfboll. Vid dessa undersökningar har man också hittat ett antal skelett, som legat lite här och var. De har inte bränts, vilket borde varit fallet vid en begravning. I stället tror man att befolkningen i borgen huggits ihjäl i ett brutalt anfall kring år 480. Därefter har borgen lämnats åt sitt öde och inte använts mer. Undersökningarna kommer att fortsätta.

Källa: Kalmar Läns Museum

Under grävningar 2014 hittade man ett romerskt guldmynt, en s k solidus. Myntet, som användes inom den romerska statsförvaltningen, har troligen kommit till Öland genom genom att den utbetalats som lön till öländska trupper som tjänstgjort inom den romerska armén och sedan återvänt till hembygden. Myntet har präglats under samma tid som borgen varit bebodd, strax före massakern.

Källa: Populär Arkeologi, nr 3/2014

Efter 2015 års grävningar har totalt åtta döda påträffats i ett hus. Ingen har blivit begravd eller bränd. Föremål ligger kvar som de föll. Borgen verkar ha övergivits efter massakern. En fråga är varför inga kvinnor hittas bland de döda trots att många föremål som tyder på kvinnlig närvaro har hittats. Föremål som hittas tyder på att innevårna har tillhört samhällets toppskikt. Fyndet av ett köttförråd längst in i ett hus, med ett stort antal styckade lamm, tolkas som en indikation på att någon form av festlighet har varit nära förestående.

Källa: Kalmar Läns Museum

 

 

 

 

Fågellokal

Här kan man se spelande rödspov, storspov, enkelbeckasin, strandpipare och skärfläckor. Hämpling, törnsångare, buskskvätta, stenskvätta och gulsparvar sjunger på våren. Längs kusten fiskar silver- och småtärnor. På hösten finns rastande dvärgbeckasiner.

På vintern kan man spana sjöfågel från borgvallarna. Då kan man se alfåglar, svärtor, smålommar, storlommar, skäggdoppingar och gråhakedoppingar. Inne över land jagar blå kärrhökar och fjällvråkar.

Fjällvråk Foto: Stefan Svenaeus

Fjällvråk

Bland häckfåglarna finns kärrsnäppa och större strandpipare.

Norrut finns några sjöbodar med en liten träddunge som kan hysa sällsynta, östliga gäster på hösten. I söder finns fina buskmarker och stränder med rik fågelfauna.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Växtlokal

Platsen finns upptagen i "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening) som en intressant växtlokal. Naturtyper: Betade torr- och fuktängar, sandstrand och ruderatmarker. Speciella arter: Rosmarinvide, kråkkrassing, toppfrossört, strandkvickrot, taklosta. Bästa säsong: Maj-juli.

Här kan du se en Google-karta över växtlokalerna i guiden:

Orkidélokal

Markerna väster om borgen och kring vägen ner till borgen är fina orkidémarker. Här finns Johannesnycklar, Adam och Eva, göknycklar och grönkulla.

Grönkulla Foto: Stefan Svenaeus

Grönkulla

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO