Mellstaby alvar

Ett av naturreservaten på Stora alvaret. Det gränsar i söder till Kvinnsgröta alvar och i norr till Solberga alvar.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Detta grusalvar kan vid midsommartid lysa gult av Ölands landskapsblomma, ölandssolvändan. På sina håll har inlandsisen lagt strängar av krossat berg, morän, på kalkstenshällen. På dessa moränlager har det bildats torrängar med en växtvärld av bland annat fältvedel, vildlin, ängshavre och brudbröd.

Det finns fuktiga marker med stora sammanhängande bestånd av ölandstok på alvaret. Till de höga naturvärdena i reservatet bidrar i hög grad det lilla vattendraget Överbäcken som rinner söderut genom området. Bäcken bildar en våtmark i sydväst. Längs bäcken finns vackra fuktängar med majviva, ängsvädd och och ängsnycklar.De fuktiga, tidvis översvämmade markerna lockar till sig en rad vadarfåglar, bland annat sydlig kärrsnäppa, rödspov och rödbena. I området finns också ljungpipare och större strandpipare.

Om människans närvaro vittnar fornlämningar som stensträngar, rester av forntida hägnader för kreaturen. Här finns också gravar i form av stensättningar och rösen från järn- och bronsåldern, samt gamla vägar och stigar som troligen började användas redan under forntiden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

Detta alvar finns med i "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. Lokalerna som beskrivs ingår under "Solberga alvar" och kan ses på denna karta:

 

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO