Solberga alvar

Långt söderut på Stora Alvaret ligger Solberga by med sina välbevarade gårdar. I juni lyser Solberga alvar av tusentals gula solar när ölandssolvändan blommar på den vittrade kalkberggrunden. Fynd av bronstjurar och de många gravanläggningarna från järnåldern ger oss en aning om bygdens betydelse för tvåtusen år sedan.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

ÖLANDS GULDÅLDER

På Solberga alvar finns tre järnåldersgravfält och flera stensättningar som utgörs av runda flacka gravar kantade av stenar. Gravarna minner om Ölands guldålder under järnåldern då ölänningarna födde upp boskap och exporterade hudar, läder och ull till de romerska områdena i nuvarande norra Tyskland. Det var också under denna tid som flera av de& öländska fornborgarna och fornbyarna anlades.

Gräsgård 21:1 Foto: Stefan Svenaeus

 

VACKRA ALVARMARKER

Solberga alvar består främst av öppna grusdominerade alvar där ölandssolvända och fårsvingel är typiska arter men här finns också små alvarområden med sprickor i kalkstenen, karst. Höjdryggarna i området är örtrika medan lägre delar utgörs av fuktängar.

 

ALVARETS FÄRGER

Under försommaren är färgerna på Solberga alvar dominerade av gult, violett och vitt. Då blommar bl.a. ölandssolvända, backtimjan, såpört, och alvarglim.

Backtimjan Foto: Stefan Svenaeus

Backtimjan

 

SPECIELL ARTER

På Solberga alvar finns den speciella växten timjansnyltrot, en parasit som växer nära tuvor av backtimjan och genom rötterna suger åt sig näring från backtimjanplantan. Om du ser en blåvinge, titta noga! Det kan vara svartfläckig blåvinge som trivs bland blommande backtimjan och ibland ses flyga över alvarmarkerna. Andra sällsynta arter på Solberga alvar är stäppröksvamp, fyrflikig jordstjärna och alvarsnäcka.

 

FAKTA

Naturreservatets storlek: 314 ha, beslutsår: 2005. Syfte: att bibehålla det unika etesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark, gynna både typiska och sällsynta växt- och djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur- och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk, Natura 2000.

 

HITTA HIT

Reservatet är beläget väster om byn Solberga på södra Öland. Följ väg 136 söderut mot Ottenby till vägen som skär alvaret, mellan Södra Möckleby i väster och byn Torngård i öster. Längs vägen finns en parkerings- och informationsplats med rastbord, ungefär mitt på alvaret. Härifrån kan du följa den spångade strövstigen fram till reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar

 

VÄXTLOKAL

Denna lokal finns med i "En guide till Ölands växtvärld" av Ölands Botaniska Förening. En karta över växtlokalerna i boken finns här:

Naturtyper: Alvarmiljöer med grusalvar, vätar, torrängar, vattenfyllda stenbrott och planterade talldungar.

Speciella arter: Ölandssolvända, dvärgkämpar, flocksvalting, jordstjärnor

 

ORKIDÉLOKAL

Solberga alvar har bl a orkidén purpurknipprot. Se kartan ovan.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO