Kvinnsgröta alvar

Detta är ett av naturreservaten på Stora alvaret. Det gränsar i norr till Mellstaby alvar.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

I väster breder stora hällmarker ut sig. I de östra delarna av området löper ett antal höjdryggar i nordsydlig riktning. Uppe på de artrika torrängarna växer betesgynnade växter som kattfot och vårförgätmigej. Getväpplingen är en annan växt typisk för de kalkrika öländska jordarna. Överbäcken, som slingrar sig över alvaret i den mellersta delen av reservatet, skapar förutsättningar för typiska fuktängar med stora tokbestånd.

Längst i öster finns ett par mindre inhägnader, avgränsade med stenmurar. Längst västerut i området finns resterna av en husgrund av järnålderstyp, med tydliga rester av väggar och vallar. Ungefär mitt i området ligger ett antal stensträngar och tre forntida gravar. Här finns även några vaktarkojor. Herdarna som vaktade byns får var ofta inhysehjon och de byggde kojorna till skydd mot väder och vind.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO