Växtlokal mellan Kalkstad och Lenstad

Växtlokal

Norr om vägen mellan Kalkstad och Lenstad ligger fuktiga marker under igenväxning där det finns intressanta växter, flera fornlämningar och där det kan vara intressant att titta efter rovfåglar.

Ölands Botaniska Förening har med lokalen i sin bok "En guide till Ölands växtvärld". Här finns ohävdad kalkfuktäng med inslag av tok och enbuskar samt ruderatmark. En viss röjning har skett för att gynna storviol.

Speciella arter som finns här är skogsklocka, storviol, spärrmorgonstjärna och hartmansstarr. Första halvan av juni är lämplig besökstidpunkt om man vill se blommande storviol.

Storviol. Foto: Stefan Svenaeus

Storviol

Hartmansstarr Foto: Stefan Svenaeus

Hartmansstarr

I denna karta finns de intressantaste växtlokalerna utmärkta:

Orkidélokal

Här finns bl a flugblomster, skogsnattviol, johannesnycklar, Sankt Pers nycklar, grönkulla och krutbrännare.

Fornlämningar

Här finns husgrunder och ett system av stensträngar (gamla stenmurar) från järnåldern och framåt. I vissa sammanhang kallas området Gamla Lenstad. Ett gravfält finns lite väster om stensträngssystemet. Det är ställvis väldigt igenväxt och svårt att ta sig fram. 

Du kan se fornlämningsområdet i denna lantmäterikarta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO