Triberga borg

Borgen är förhållandevis liten med en inre diameter på 60 meter medan den yttre diametern uppgår till cirka 110 meter. Borgen har också en yttre mur, idag en låg övertorvad vall med en bredd på fem meter. Höjden på muren är drygt två meter, ursprungligen cirka fyra till fem meter. Bredden varierar mellan sex och nio meter, men bör från början ha uppgått till cirka fem meter. Öppningen vetter mot ostsydost, mot landborgen och åt det håll som bebyggelsen troligen legat. En delvis igenfylld försänkning inom borgen är förmodligen resterna av en brunn.

Borgen brukar i sin uppbyggnad jämföras med Eketorps borg och det är troligt att även Triberga borg utnyttjades vid medeltidens början. Borgen brukar också sättas i samband med handel och kommunikation, eftersom den ligger vid en gammal vägsträckning. Denna "fornväg" som delvis är stensatt kan inte följas i sin helhet, börjar vid Triberga läge och leder över Stora Alvaret vidare mot Resmo kyrka, på den västra sidan. Uppgifter finns att vägen fortsatt till Fröbygårda, en tidigare viktig marknadsplats nere vid Kalmarsund. Det finns också väglinjer mot Risinge hamn, Bredinge och Tingstad flisor.

Ute på alvaret finns förutom fornborgen också en rad gravar. Speciellt utmärkande är ett 350 meter långt stråk med 11 stensättningar samt ett gravfält. Det finns även ett större röse med brätte 31 meter diameter och 1,5 meter högt.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

Enligt "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening har Triberga borg och markerna däromkring flera intressanta växtlokaler. Du kan se dem på denna karta:

Naturtyper vid Triberga borg: Alvarmark med torrängar, fuktängar, grusalvar, vätar. Speciella arter: Majviva, grönkulla, praktsporre, luddstarr. Bästa säsong: De flesta av växterna blommar i juni men lokalen kan besökas maj-augusti.

Orkidélokal

Markerna vid Triberga borg är fina orkidémarker. Här finns bl a grönkulla, ängsnycklar, praktsporre och johannesnycklar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO