Möckleby-Gårdstorp alvar

Naturreservat på Stora alvaret

Detta vidsträckta alvarområde uppdelades på 1800-talet i ett flertal skiften. Tack vare betande djur blir blomsterprakten stor. Områdets våtmarker är rast- och häckningsplatser för sjöfåglar.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Fornlämningar och gammalt odlingslandskap

Området är rikt på fornlämningar, speciellt i de östra delarna. Här finns dels ett antal stensättningar och husgrunder, men även tydliga stensträngar som i vissa fall är flera kilometer långa. Stensträngarna är en- till treradiga och fungerade som grund för gärdesgårdar av trä eller ris. De avgränsade vanligen inägomarken och bildade fägator. Ibland användes gärdesgårdarna även för att hägna ut djuren från våtmarkerna, eftersom dessa användes för slåtter av vinterfo

 

Beteslandskap

Boskapens bete gynnar mångfalden av arter genom att ingen växt helt klarar att konkurrera ut någon annan. Exempel på betesgynnade arter i fuktängarna är majviva, ängsvädd och honungsblomster. Motsvarande exempel i torrängarna är backtimjan, solvända och stor fetknopp. Fältvedeln är också vanlig på Stora Alvarets torrängar.

 

Rikligt med orkidéer

Orkidéernas blomning förknippas ofta med det öländska alvaret. Sankt Pers nycklar är ett exempel på en ståtlig och färggrann art, som med sina rödvioletta och robusta blommor syns tydligt. Den lilla krutbrännaren representerar motsatsen eftersom den är ganska svår att hitta trots att den växer i öppna lägen.

 

Fågellivet

I de östra delarna av området finns ett par kärr med ett rikt fågelliv. Ljungpipare, enkelbeckasin, strandskata, tofsvipa och rödbena är exempel på arter som gärna häckar i området. Rödspoven, med sitt gnälliga läte, är mer sällsynt men häckar ändå regelbundet på de öländska fuktängarna.

 

Fakta om reservatet

Naturreservatet är beläget på Stora Alvaret, vilket har präglats av bete under flera tusen år och syftet med naturreservaten här är att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark samt att gynna både de typiska och de sällsynta växt- och djurarter som lever i dessa miljöer. Syftet är också att bevara och synliggöra Stora Alvarets kulturhistoriska lämningar samt att underlätta allmänhetens möjligheter att uppleva dess natur- och kulturvärden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatet gränsar i norr till ett annat av naturreservaten på Stora alvaret: Klinta-Stora Smedby alvar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb