Gillsättra naturreservat

Höga naturvärden och många fornlämningar

Naturreservatet utgör ett av kärnområdena i den centrala delen av Mittlandsskogen. Området är, sett ur både nationellt och internationellt perspektiv, unikt för sitt rika växt- och djurliv och för sina många fornlämningar från järnåldern.

 

Ädellövskog

Naturreservatet består främst av ädellövskog med ek, lind, ask och alm. Här växer - i fuktstråk - den sällsynta vresalmen. Fältskiktet är frodigt med karaktärsarter som buskstjärnblomma, underviol, storrams och liljekonvalj samt orkidéerna tvåblad och skogsknipprot.

Skogsknipprot Foto: Stefan Svenaeus

Skogsknipprot

Andra mer sällsynta kärlväxter är luden johannesört och gräset strävlosta.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

I den kalkhaltiga ädellövskogen trivs sällsynta och hotade marksvampar som ljus ängsfingersvamp, olivjordtunga och violfingersvampen, som, liksom vedsvampen gult porskinn, bara växer på Öland och några få andra plaster i Sverige. Även sällsynta lavar påträffas i reservatet, bland andra vaxdynlaven, som oftast växer på basen av gamla ädellövträd.

 

Rikt fågelliv

Lövskogen ger också stora förutsättningar för ett rikt fågelliv. Bland många fågelarter i Gillsättraskogen kan nämnas mindre hackspett, härmsångare, skogsduva, stjärtmes och stenknäck.

Mindre hackspett Foto: Stefan Svenaeus

Mindre hackspett

 

Fornlämningsområde

Hela södra delen av Gillsättras gärde (huvudsakligen byns äng under historisk tid) är ett sammanhängande fornlämningsområde. Här finns 26 fornlämningar registrerade. Det mest omfattande fornlämningsområdet innehåller husgrunder, 76 stensträngar och flera hundra röjningsrösen. Den totala mängden stensträngar har uppskattats till drygt 11 kilometer. Stensträngarna bildar minst sex fägator. Området har mycket höga kulturhistoriska värden.

Inom reservatet finns gravfält, rösen, boplatser samt resterna av en relativt stor och sammanhängande järnåldersby.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb