Långkärrsalvaret

Långkärrsalvaret är ett av de så kallade småalvaren på norra Öland. Alvaret är mycket öppet och det betas av nötkreatur. Längs kustvägen löper en väl markerad, idag enbuskbevuxen strandvall, avsatt vid Litorinahavets stand. Längs stranden finns en mycket välutbildad klintkust. Den går ofta helt nära strandlinjen och är där utsatt för pågående erosion. I klinten vid Bruddesta kan man studera de äldsta kalkstenslagren, Latorp- och Lannakalksten, samt de underlagrade bergarterna. Överst finns ett 2,5 meter mäktigt lager med underordovicisk kalksten. Under detta finns ett drygt metertjockt lager med underordovicisk alunskiffer. Därefter kommer överkambriska orstensbankar och orstensbollar mellanlagrade av ett tunt alunskifferlager. Under detta kan man på flera håll se de översta delarna av den mellankambriska paradoxissimussiltstenen. Den består av en växellagring mellan tunna lager av lerskiffer och siltsten. På toppen av klinten finns svallgrus med en mäktighet av 2-3 meter. Vid Bruddesta finns ett tiotal koncentriska klapperstensvallar. Ovanligt är att vallarna nästan enbart består av mycket kantigt material.

I klinterna vid Grönslunda finns Ölands rikaste lokal för kalkbräken. Norra delen av alvaret domineras av ganska artfattiga grusalvar. På mindre höjdryggar övergår vegetationen i torra gräsmarker med fårsvingel som viktigaste inslag. På den kraftigare strandvallen längs kustvägen finner man örtrikare typer av torra gräsmarker. Grusalvaren och de torra gräsmarkerna innehåller flera hävdgynnade växter. Till dessa hör kattfot, vildlin, axveronika och ögontröst.

I Långkärrsalvarets södra del minskar jorddjupet och berget går i dagen på flera ställen. Grusalvar av olika typer dominerar. På mindre fläckar med sluttande mark växer rikligt med ölandssolvända. Andra intressanta arter är strandnål, kalkkrassing och alvarstånds. Den senare påträffas främst på klapperstenen. Längs kustvägen har man funnit hårig jordstjärna, en sällsynt svamp som främst växer på öppen betesmark. Den hotas därför av upphörande bete och igenväxning.

Fågellokal

I alvarets mellersta del ligger Långkärr. Det är en långsträckt alvarsjö som däms av en låg moränrygg. Själva sjön är vegetationsfri och när vattennivån sjunker framträder kala kalkstenshällar. I vattnet växer rikligt med kransalger, bland annat busksträfse. Invid sjön och vätarna finns ett rikt fågelliv. Rödspov och sydlig kärrsnäppa brukar häcka här.

Kuststräckan är av riksintresse både för naturvård och friluftsliv.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins böcker förekommer alvaret. Alvar finns på hela Öland, även om det riktigt Stora alvaret som är världsarv finns längst i söder. Det var ute på alvaret som mördaren Nils Kant vandrade och ställde till med elände efter andra världskriget i Skumtimmen, och där kan du själv vandra i timmar utan att se något annat än gräs och låga buskar och en enorm himmel.  Alvar på norra Öland är t ex Långkärrsalvaret söder om Djupvik, Västra alvaret vid Hagelstad och Jordhamnsalvaret vid Jordhamn.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb