Jordhamnsalvaret

Ett av de större alvaren på norra Öland

Närheten till havet och den karga omgivningen ger området en stark särprägel. Det öppna landskapet har särskilt höga skönhetsvärden.  Längs kusten mellan Grytehamn och Jordhamn ligger en välutbildad klintkust. Lagerföljden genom underordovicium vid Grytehamn uppvisar olika former av kalksten som är rika på glaukonit i de övre delarna. Här finns rikligt med koniska skal från ortoceratiter, men även fossil av trilobiterna Megistaspis gigas och Asaphus raniceps. Området vid Grytehamn är starkt påverkat av gamla stenbrott.

I sänkan vid Jordhamn finns en serie av strandvallar på olika nivåer. Vallarna har en koncentrisk form på grund av kustlinjens utformning. De består till större delen av klappersten. Ibland flyter vallarna ihop och bildar då mindre klapperstensfält. Materialet utgörs huvudsakligen av kantiga kalkstenar. Strax norr om Jordhamn ligger Gillberga raukar  i ordovicisk kalksten som egentligen endast är anlag till raukar. De är belägna cirka tio meter över havet och eroderades således fram då vattenytan stod betydligt högre än vad den gör idag. Den mest kända rauken har fått namnet Gillberga hors. Här finns en rik förekomst av ortoceratiter.

Jordhamnsalvaret består av örtrika gräsmarker på tunna jordar. På ett fåtal höjdryggar med lite djupare jordar är vegetationen mycket örtrik, här växer bland annat rikligt med olika orkidéer. På mindre delar av Jordhamnsalvaret finns också inslag av en mer utpräglad alvarvegetation i form av grusalvar och rena hällmarker. I västra delen av alvaret ligger en liten våtmark som kallas Lill-Jonskärr. Det är en vät med en gles starr- och gräsvegetation. Öster om kärret ligger ett långt sammanhängande stråk med fuktiga gräsmarker.

Klintkusten och strandvallarna i söder är av riksintresse både för naturvården och för friluftslivet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Johan Theorins Öland

I Johan Theorins böcker förekommer alvaret. Alvar finns på hela Öland, även om det riktigt Stora alvaret som är världsarv finns längst i söder. Det var ute på alvaret som mördaren Nils Kant vandrade och ställde till med elände efter andra världskriget i Skumtimmen, och där kan du själv vandra i timmar utan att se något annat än gräs och låga buskar och en enorm himmel.  Alvar på norra Öland är t ex Långkärrsalvaret söder om Djupvik, Västra Alvaret vid Hagelstad och Jordhamnsalvaret vid Jordhamn.

 

Växtlokal

Naturtyper: Klintkust med kalkklippor, klapperstensstränder, delvis vattenfyllda kalkstensbrott, alvar med kalkhällmarker, grusalvar, gräshedar, torrängar, kalkfuktängar samt kärr och vätar

Speciella arter: Strandgyllen, kransborre, nicktistel, slokstarr, sandtimotej

Säsong: Alla årstider, men mest givande i maj-juni. Senblommande arter som kransborre och ädelmynta är bäst utvecklade i augusti-september.

Här finns en karta där du kan se växtlokaler som beskrivs i En Guide till Ölands växtvärld:

 

Orkidélokal

Jordhamnsalvaret är fina orkidémarker. Här finns rikligt med göknycklar, Adam och Eva, krutbrännare, Sankt Pers nycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO