Ottenby lund (norra)

I norra Ottenby lund i Ottenby naturreservat ligger en parkeringsplats varifrån du kan vandra på stigar i en vacker ädellövskog med mycket fågelsång på våren. Här finns också toalett samt bord och bänkar för fikastunden. 

Karta över vandringsleder, info och växtlokaler:

 

Ottenby lunds historia

Av 1676 års karta framgår att Ottenby lunds norra del i äldre tid varit betesmark. Betydande delar av Ottenby lund har hävdats som äng sedan lång tid tillbaka. I de gamla beskrivningarna nämner man på flera ställen att det var nötkreatur som efterbetade lunden, vilket antyder att man sökte hålla får och hästar utestängda.

Efter andra världskriget upphörde det traditionella ängsbruk med efterbete som pågått under århundraden i Ottenby lund. I dag sker slåtter på mindre ytor med slåtterbalk. De gamla beskrivningarna av trädskiktet i Ottenby lund ger bilden av en gles och ljusöppen skog dominerad av björk, av vilka många var krokiga och flerstammiga stubbskottsbjörkar. Björkens dominans var påfallande ännu i början av 1900-talet. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

Området innehåller betade torr- och fuktängar, slåtterängar och lövskog. Skogen består mest av skogsek, en del mycket gamla, samt glasbjörk och vårtbjörk. Björkarna är ofta flerstammiga, ett minne efter tidigare stubbskottsbruk. Speciellt är de mycket gamla rönnarna. Vissa partier brukas fortfarande som slåttermark, t ex Kyrkängen i norra delen av lunden.

Kyrkängen Foto: Stefan Svenaeus 2019

Kyrkängen

Speciella arter: Vårkällört, späd ögontröst, tidigblommande ängsvädd, hartmansstarr, och ovanliga lavar.

 

Hartmansstarr Foto: Stefan Svenaeus

Hartmansstarr

Vill du se späd ögontröst och hartmansstarr ska du besöka området runt midsommar.

Källa: En guide till Ölands växtvärld  (Ölands Botaniska Förening). I kartan ovan finns de lokaler som beskrivs i guiden.

 

Orkidélokal

Norra Ottenby lund är fina orkidémarker. Här finns bl a Jungfru Marie nycklar.

 

Fågellokal

På våren är fågelsången intensiv. Här kan du höra halsbandsflugsnappare och mindre flugsnappare sjunga, ibland också sommargylling.

Foto: Stefan Svenaeus 2007

 

Här finns en karta över bra fågellokaler i Ås socken:

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO