Ottenby naturreservat

Ottenby på Ölands sydspets är ett av Sveriges förnämsta och mest välbesökta naturreservat. Området är mest känt för mängden av flyttfåglar och fågelstationen. Här finns gravfält, stora slåtterängar, härliga lundar och fyren Långe Jan.

Välbesökta sevärdheter

Ottenby på Ölands sydspets är ett av Sveriges förnämsta och mest välbesökta naturreservat. Området är kanske mest känt för mängden av flyttfåglar och fågelstationen. Här rastar och häckar ett stort antal vadare, änder, gäss och småfåglar och här bedrivs ringmärkning och flyttfågelforskning sedan 1946.

Området innehåller en unik sammansmältning av natur och kultur. Här finns ett enastående växt- och djurliv som har formats under en mångtusenårig odlingshistoria. Stora gravfält vittnar om människans närvaro. Under medeltiden fanns här en ett stort fiskesamhälle. 

Vid Ottenby har människor bott sedan stenåldern. Gräsmarkerna har sannolikt hävdats under flera tusen år. Lämningar från sten- och järnålder visar att Ottenby torde varit något av en centralbygd under förhistorisk tid. Inom naturreservatet förekommer ett tjugotal registrerade fornlämningar.

Här finns en av Nordeuropas största slåtterängar, vidsträckta betesmarker, en värdefull lövskogslund och intressanta geologiska formationer.

Öppna fulla reservatskartan i desktop

Det rödrandiga området i kartan har besöksförbud under delar av året

Vandringsleder:

Vandringsleder med service för besökare och intressanta platser:

Fågellokal

För flyttfåglarna fungerar södra udden som en magnet. Efter en lång flygning över Östersjön är södra Öland äntligen land i sikte. Här kan småfåglarna på vårsträcket vila och finna föda i fyrträdgården innan de drar vidare till Ottenbylund och sedan norrut över Öland och Sverige.

Under höstarna sträcker tusentals arktiska vadare och gäss söderut från den ryska tundran och taigan. Vid Ottenby rastar de ett tag innan de företar den långa resan över Östersjön till Centraleuropa eller Afrika.

På denna länk finns fågelobervationer den senaste veckan i Ottenby-området och vid södra udden (Artportalen) (sökningen tar en liten stund)

På södra udden finns Ottenby fågelstation

Schäferiängarna

Schäferiängarna är under häckningstid inte tillåtet av beträda. Man kan dock se ut över ängarna från fågeltornet i södra respektive norra lunden. Man kan också gå ut till ett gömsle som finns närmare stranden eller ställa sig på en plattform strax utanför södra lunden. Efter att förbudstiden upphört är det en upplevelse att vandra ut på ängarna där mängder av vitkindade gäss rastar under hösten. Då kan man också gå ut till stranden och spana efter vadare.

På Schäferiängarnas norra del har slåtter återupptagits på 40 ha. Här blommar slåtterberoende arter som späd ögontröst och slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och nötkreatur från kungsgården.

Ottenby lund

Södra och norra Ottenby lund når man från två parkeringar/rastplatser (södra och norra). Här är fågelsången imponerande en vårmorgon. Man kan se halsbandsflugsnappare och ibland även mindre flugsnappare och sommargylling. Vid Södra lundsjön påträffas ofta rariteter. Södra lundspetsen är också en plats där rariteter brukar påträffas. Den finns på båda sidor om vägen ner mot udden.

Kungsstenarna

Vid Kungsstenarna mitt för södra lunden på västra sidan om vägen kan man spana efter rovfåglar över Södra lunden eller söka igenom de öppna buskmarkerna. 

Naturum

I det spännande Naturum vid udden kan du lära dig mer om både flyttfåglar, växter, södra uddens natur- och kultur eller varför inte besöka fyrbyn och gå de 197 stegen upp för den vindlande trappan i Sveriges högsta fyrtorn, Långe Jan, 42 meter över havet. Ottenby erbjuder natur- och kulturupplevelser för både stora och små!

Medeltida Ottenby

Under medeltiden var Ottenby en stor bondby med 19 gårdar. Då fanns här Ölands förnämsta fiske- och handelsplats Kyrkhamn.

Ottenby kungsgård

År 1544 omvandlar Gustav Vasa hela bondbyn till kunglig ladugård. Den gamla byn revs och bönderna avhystes. Basen för kungsgårdens drift var en omfattande dagsverksskyldighet för alla bondehemman på södra Öland. Den avskaffades i slutet av 1700-talet.

Från slutet av 1600-talet och framåt bedriv man uppfödning av hästar på Ottenby. Under en period kring år 1900 var Ottenby depå för hästar till krigsmakten, s k remontrar. 1944 fanns fortfarande ett femtiotal hästar på gården, men från slutet av 1950-talet och framåt har endast ett fåtal hästar betat i markerna.

Kungliga hjortar

År 1569 skaffade kung Johan III in engelska dovhjortar som ännu finns kvar. Chansen att se hjortarna är goda. Området har varit en kunglig jaktpark sedan Djurgårdsinrättningens tid. Alla Sveriges monarker har sedan dess jagat här.

Geologi

Vid den nordvästra stranden finns en kalkstensklint som visar Ölands geologiska historia. På betesmarkerna ligger många gråstensblock som inlandsisen tagit med sig från fastlandet och lämnat kvar. På Schäferiängarna finns flera strandvallar som minner om landhöjningen sedan senaste inlandsisen. Vid södra udden kan man se stora mängder svart alunskiffer som havet kastat upp vid stormar.

Fakta om naturreservatet

Storlek: 995 ha varav landareal 900 ha. Beslutsår: 1970. Syfte: att skydda och vårda området på grund av dess ”betydelse för kännedomen om Ölands natur och djurliv, sin skönhet och i övrigt märkliga beskaffenhet”. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Ladda ner Länsstyrelsens reservatsfolder


Här kan du se alla platser som finns i Ottenby naturreservat

Här finns en karta över bra fågellokaler i Ås socken:


 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO