Böda backar

Naturreservatet Böda backar är beläget på båda sidor om väg 136 norr om Böda samhälle på norra Öland.

I reservatet finns en vandringsled (gul linje)

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

 

På östra sidan vägen finns höga sanddyner och flygsandfält bevuxna med tallskog. Skogen är gammal och grov med öppna gläntor och mindre täta partier. Den utgör första generationen uppvuxen skog som dels planterats efter att dynerna avsattes för att hindra sandflykten, dels är uppkommen spontant. Övrig skog på östra sidan utgörs av äldre barrblandskogar med inslag av ek, alm, lönn, lind, ask, hassel och sälg. Väster om vägen har skogen en annan karaktär, här är underlaget kalkhaltig morän till skillnad från östra sidans sandhedar. Trädslagsblandningen är stor och skogen är luckig med ljusa gläntor. Växter man hittar i denna del av skogen är bland annat myska, lundslok och tandrot. Hela området har höga naturvärden och har en värdefull lav- och svampflora med arter som trådbrosklav, ringlav och lakritsmusseron. Fåglar som finns i området är bland annat spillkråka, nattskärra och fiskgjuse.

Den storvuxna tallskogen imponerade på Linné när han gjorde sin öländska resa 1741. När han reste norrut från Böda skrev han i sin dagbok: "Tallarne tjänliga till timber upplyftade sina grenar åt himmelen."

Böda backar är omtyckt område för friluftsliv. Här finns möjligheter till egna turer längs Bödaleden som går genom reservatsområdet eller någon av de mindre lederna och motionsspåren. Det är nära till Bödakustens sandstränder och det finns gott om framför allt blåbär bland sanddynerna.

Området söder om Rosendal på västra sidan vägen är ett stort fornlämningsområde med ett av Ölands bäst bevarade stensträngssystem.

Reservatet ligger omedelbart norr om Böda samhälle. Parkeringsplats och informationstavla finns på östra sidan vägen, mittemot gamla sågen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO