Tomteby naturreservat

Skogsreservat med många naturtyper

Tomteby naturreservat ligger i utkanten av Mittlandsskogen och upptas av ett flertal naturtyper som blandädellövskog, tallskog, björkskog, fuktängar och rikkärr. Kärnområdet, som har naturskogskaraktär, innehåller bitvis rikligt med värdefulla lågor av ädellövträd, högstubbar och torrträd. Fuktiga stråk med lövsumpskog löper genom de centrala ­delarna. Den östra delen av reservatet utgörs av utmark.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

I reservatsområdet finns gott om våtmarker i form av rikkärr. De flesta kärren utgörs av öppna sumpkärr eller lösbottenkärr av högstarr-typ. De öppna högstarrkärren domineras ofta av bunkestarr, vanligen med ett stort inslag av svärdslilja, kärrsilja och spikblad. Kring kärren finns ibland en kantzon med örtrika kalkfuktängar.

Orkidéer som kal knipprot, Jungfru Marie nycklar och Sankt Pers nycklar växer i reservatet, liksom ovanliga svampar som jättekamskivling och olivfjällskivling.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb