Övetorps naturreservat

Området utgörs till största delen av ädellövskog - typisk för Mittlandsskogen. Vanligen dominerar ask eller ek trädskiktet. I övrigt förekommer bland annat avenbokskog, hasselrik ekskog, askskog och sumpalskog. Den sällsynta vresalmen växer i området. Några mindre öppna våtmarker förekommer insprängt i skogen. Vissa av våtmarkerna fungerar som reproduktionslokaler för den sällsynta långbensgrodan.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Inom reservatsområdet finns också hävdade naturbetesmarker som till största delen utgörs av örtrika ängshavre- och älväxinggräsmarker. Här förekommer även avsnitt med alvarmark. Bland växterna kan nämnas flockarun samt olika orkidéer som exempelvis krutbrännare.

Reservatets fågelfauna är rik med bland annat god förekomst av flera lövskogslevande arter. Arter som skogsduva, mindre hackspett, göktyta och bivråk har noterats. Även vadarfåglar förekommer med häckning i öppna, fuktigare områden.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Du kan parkera i byn Övetorp och gå österut. Här finns infoskylt.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO