Horns udde

Historisk stenbrytning

Vid Horns udde har stenbrytning pågått sedan medeltiden. "Ölands-marmorn", den röda kalkstenen, har varit efterfrågad vid byggandet av slott och kyrkor. Under 1500- och 1600-talet låg här Dälje stenhuggarby, som var ett centrum för stenhuggeriverksamheten. Mycket sten har exporterats från en utskeppningshamn vid Hornsudde. Idag återstår resterna från verksamheten och i klinten han olika lager av kaklksten studeras. Delar av klinten har rasat ner p g a havets påverkan.

Färgen beror helt på syreförhållandet under tiden då stenen bildades. Den röda färgen vittnar om järnutfällning, som skett då solljus och syre nått ner till bottnen i ett grunt hav. Stenen har ”rostat” och blivit röd. Motsatsen råder vid bildandet av grå sten. Sedimentationen har då skett i ett djupt hav. Exempel på detta hittar vi i Gillberga.

Under Vasatid och Karolinsk tid uppstod stort behov av bearbetad kalksten. Ansenliga kvantiteter gick åt för att tillfredsställa konungar, hertigar och burgna adelsfamiljer. Slottsbyggen slukade ofantliga mängder. Stockholms slott, Borgholms- och Kalmars slott försågs alla med stenarbeten från Dälje stenhuggarverkstäder. Stenen exporterades även till Europa och återfinns på många platser runt om Östersjön. Verksamheten bedrevs av Kronan under ledning av ”Konungens stenhuggarmästare”. Dessa avlönades genom fogdarna i Borgholm och på Horns Kungsgård. Naturstenskompaniet fortsätter brytningen idag.

Natur ovh Kultur på Öland (område K39), Länsstyrelsen i Kalmar län

Platsen är en del av stenkusten.

När det är gott om vatten i markerna bildas ett flera meter högt vattenfall i en av stentäkterna.

Vid Hornsudde finns en vårdkaseplats, knuten till ett stenrör som fortfarande är bevarat. Stenröret har även fungerat som sjömärke och är markerat på ett sjökort från 1792.

Fågellokal

Horns udde och vägsträckan norr och söder därom är mycket bra året runt för att se rastande sjöfåglar. Det är en av Ölands bästa lokaler för övervintrande lommar, gråhakedoppingar och framför allt svärtor. Innan svärtorna lämnar Öland på sin väg till Ryssland samlas de här i slutet av maj i flockar på tusentals individer. Både amerikansk och sibirisk knölsvärta har setts.

Vid Hornsjöns utlopp norr om udden finns chans på strömstare och skärpiplärka. Vitnäbbad islom har övervintrat här. Runt bäckutloppet norr om Byrums fiskeläge har kungsfiskare setts vid flera tillfällen. 

En bra plats att stå på är det gamla fyrfundamentet, men även 200 m söder om parkeringen kommer man upp och får överblick över såväl sträckande som rastande fåglar.

Ejdersträck Foto: Stefan Svenaeus

Ejder

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO