Dyestads naturreservat

Detta reservat är avsatt för att skydda en äldre ädellövskog dominerad av ek och avenbok, samt de växter och djur som hör till skogstypen. Trots reservatets begränsade areal finns här tre distinkt skilda ädellövområden. I nordöst står hundraåriga ekar och avenbokar och andra lövträd i en sluten skog. I buskskiktet hittas inte minst hagtorn och hassel. I sydöst och väst däremot har området lite mer av hagmarkskaraktär, med vidkroniga ekar. Här röjs och betas för att underhålla denna struktur.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Det finns gott om ovanliga svampar och lavar i området. Särskilt intressant är kanske rävspindling där Dyestad var första fyndlokalen i Sverige utanför Skåne. Den har senare återfunnits även i andra öländska avenbokskogar. Även vintrådskivlingen är bara känd från ett fåtal platser på Öland. Lavarna är svåra att identifiera utan lupp, men det kan vara av intresse att bokvårtlaven har en av sina starkaste populationer på Öland här.

Inom reservatet finns såväl en husgrund som stensträngar med en sammanlagd längd av 750 meter. Stensträngarna återfinns framför allt i området öster om vägen, och härrör sannolikt från järnåldern.

Reservatet ligger i omedelbar anslutning till Dyestads by, 14 km NO Färjestaden. Området kan nås via en mindre enskild väg från allmänna vägen till Dyestad-Björkerum.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

I resevatet och i närheten kan man se intressanta växter och sådana som är typiska för en öländsk lund. I boken "En guide till Ölands växtvärld" från Ölands Botaniska Förening beskrivs lokalen närmare. Vårfloran är som vackrast i maj månad och åkrarna besöks lämpligen i juni-juli.

Här finns gammal inägomark som idag har avenbokskog med inslag av skogsek, hassel och rundhagtorn. I närheten av reservatet finns ogräsrika åkrar. 

 

Orkidélokal

I naturreservatet kan du se skogsnattviol och Sankt Pers nycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO