Träd och buskar

Skogstry

Vetenskapligt namn: Lonicera xylosteum

Förekomst: Allmän

Skogstry växer i skogsmark, lundar och skogsbryn. Den är vanligast i landets östra delar, upp till södra Norrland. Den är utbredd över stora delar av Europa och Asien.

Vedens hårdhet gjorde att den i äldre tider användes bland annat till harvpinnar och vävskeda. Artnamnet xylosteum kommer av grekiskans xylos (ved) och osteum (ben), namnet syftar på den hårda spröda veden.

 

Skogstry hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb