Västra ängs naturreservat

Västra äng är beläget i Mittlandsskogens norra del på mellersta Öland. Omgivningarna består av ett småkuperat landskap med en mosaik av ädellövskog, ängsrester, hagmarker, kärr och åkrar med stengärden.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

Naturreservatet utgörs av en blandning av ädellövskog, kalkfuktängar och örtrika torrängar. Som helhet är skogen i området förhållandevis ung. Förekomsten av gamla grova träd vittnar dock om att trädkontinuiteten är lång inom vissa delar. I övrigt förekommer skogsalm, vresalm, lönn, lind, oxel, rönn, vildapel och klibbal. I stora delar av området finns ett underskikt av hassel. I övrigt består buskskiktet av hagtorn, skogstry, kornell, benved och uppslag av ask och lönn.

Kärlväxtfloran är förhållandevis rik i lövskogen. Ett stort antal arter som signalerar höga naturvärden förekommer. Bland dem kan nämnas tandrot, vårärt, skogsbingel, underviol, murgröna, sårläka, vätteros, desmeknopp, tvåblad, nästrot, storrams och lundelm. Lövskogen hyser också en rik flora av lavar och svampar. Flera arter visar på områdets höga naturvärde, exempelvis lavarna grå skärelav och mjölig klotterlav samt svampen fläckticka.

Bland den hävdgynnade floran märks toppjungfrulin, rosettjungfrulin, backsmultron, grönvit nattviol, vårbrodd, darrgräs, harstarr, ängsstarr, Johannesnycklar och S:t Pers nycklar med flera. Här kan du också hitta Krutbrännaren, en lågvuxen orkidé, som med sin kontrasterande vita och svartröda färg är lätt att känna igen. Den blommar i juni.

Parkeringen är gemensam med Karums naturreservat. Därifrån går en stig norrut till Västra äng.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO