Vickleby ädellövskog

En av de skönaste lundar

När Linné på 1700-talet red genom Vickleby betraktade han ”de skönaste lundar man någonsin sett.” Marken i Vickleby ädellövskog är i maj ett hav av blåsippor, vitsippor och gulsippor med inslag av purpurfärgad nunneört. Området är delvis ett naturreservat.

 

ÖLANDS KUSTÄDELLÖVSKOGAR

För bara några hundra år sedan fanns frodiga ädellövskogar längs Ölands västra kust mellan Borgholm och Smedby. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. I Stora Vickleby finns lövskogen kvar. Buskskiktet utgörs, liksom i flertalet öländska lundar och lövskogar, av storvuxna hasselbuskar. Vicklebyskogen är en blandning av olika skogstyper. Hasselrika ekskogar är vanligast men här finns också på fuktigare marker askskog och alsumpskog.

 

RIK VÅRFLORA

I de hasselrika ekskogarna finns en rik vårflora med bl.a. blåsippa, gulsippa, vårärt och gullviva. Ekarna har ofta vida kronor vilket visar att skogen tidigare varit en lövrik ängsmark. Fram på sommaren tätnar krontaket och då tar växter som skogsbingel, kirskål och lundgröe över. I de almdominerade delarna trivs arter som underviol och tandrot.

Tandrot Foto: Stefan Svenaeus

Tandrot

Här finns också fuktstråk med täta alsumpskogar där alarna står på höga socklar och ger skogen en lite trolsk karaktär. Högvuxna arter som jättestarr och älgört är typiska.

 

Riklig fågelsång

Lövskogen vid Vickleby har ett rikt fågelliv. Vid en inventering fann man att 41 fågelarter häckade i den skyddade delen av skogen. Till de vanligaste häckfåglarna hör bofink, rödhake, lövsångare och grönsångare.

Fågelsången är rik på våren i Vickleby ädellövskog och grönsångaren är en av de ivrigast sjungande fåglarna. Foto: Stefan Svenaeus

Grönsångare

Exempel på lite mer sällsynta arter är stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett och skogsduva.

 

SVAMPAR OCH LAVAR

I skogen finns sällsynta svampar bl.a. gul lökspindling, lundvaxskivling och oxtungsvamp. Av sällsynta lavar kan nämnas mjölig klotterlav, rikfruktig blemlav och olivklotterlav.

 

FAKTA

Naturreservatets storlek: 47,5 ha, beslutsår: 1999
Syfte: Bevara ett representativt avsnitt av den öländska kustädellövskogen med dess biologiska mångfald. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Här kan du se naturreservatet i Lantmäteriets karta

 

HITTA HIT

Reservatet ligger 5 km S Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Intill denna ligger reservatet efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Håll ögonen öppna efter en reservatsskylt infarten till skogen är lätt att missa.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb