Stormarens naturreservat

Stormaren är belägen i en tydlig svacka i berggrunden och är den djupaste av alvarsjöarna. Stormaren är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningstid och här häckar flera sjöfågelarter.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

Det rödrandiga området i kartan har besöksförbud under delar av året

 

DOPPINGAR, GÄSS OCH ROVFÅGLAR

I Stormaren häckar smådopping och svarthakedopping och har man tur ser man dem på våren i anslutning till starr- och vassruggar. Av sällsynta änder förekommer bl.a. skedand och årta. Under senare år har vattenrall och enkelbeckasin ökat i antal i området. På sommaren uppehåller sig ofta flockar med grågäss vid sjön. Gåsfamiljen håller ihop under flyttningen till och från övervintringsplasterna så att ungarna lär sig hitta vägen. Övervintringsställena för grågäss ligger numera oftast i Holland. Vid Stormaren kan man också få se rovfåglar. Brun kärrhök och ängshök jagar då och då i området. På höstarna syns ibland blå kärrhökar och fjällvråkar. Även örnar kommer hit; den mäktiga havsörnen och senare på hösten kungsörn.

VARIERADE MARKER

Inom Stormarens naturreservat ärmarkerna mycket varierade. Närmast sjön finns våtmarksområden med vass- och starrarter, säv och vattenklöver och fuktängar med ängsvädd och krissla. Öster och söder om sjön ligger vätar som torkar ut under sommaren. Alvarmarkerna inom reservatet domineras av hedar med ölandssolvända och fårsvingel som typiska arter samt hällmarker med karstsprickor i kalkstenen. Inom områdets västra och centrala delar förekommer djupare jordlager med örtrika torrängar och fuktängar. Torrängarna är välbetade och här finns typiska växter som brudbröd, solvända, småfingerört, lundtrav, vildlin, ängshavre, praktbrunört och darrgräs.

FAKTA

Naturreservatets storlek: 213 ha, beslutsår: 2002 Syfte: att bevara och vårda ett för fågellivet synnerligen värdefullt våtmarksområde och omgivande fuktängar och alvarmarker med rik flora. Natura 2000-område.

Området ligger på Stora alvaret.

Källa: Länsstyrelsen I Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO