Ottenby lund (södra)

En av de fågeltätaste lundarna

I Ottenby naturreservat ligger Ottenby lund. Från parkeringsplatsen vid södra lunden kan du gå en runda i lunden, en av de vackraste och fågeltätaste ädellövskogarna på Öland.

Ett av landets tätaste bestånd av härmsångare finns här.

Härmsångare Foto: Stefan Svenaeus

Härmsångare

Vid kanten ut mot de stora Schäferiängarna kan du gå upp i ett fågeltorn. Längre bort kan du gå på en markerad stig ut på ängarna, som annars inte är tillåtna att besöka stora delar av året.

Foto: Stefan Svenaeus

Man kan se halsbandsflugsnappare och ibland även mindre flugsnappare och höra sommargylling. Ibland dyker en härfågel upp.

Den sällsynta halsbandsflugsnapparen sjunger ofta på våren i Ottenby lund. Foto: Stefan Svenaeus

Halsbandsflugsnappare

Här kan du se och höra en halsbandsflugsnappare sjunga

Vid Södra lundsjön påträffas ofta rariteter. Södra lundspetsen är också en plats där rariteter brukar påträffas. Den finns på båda sidor om vägen ner mot udden.

Vid parkeringsplatsen finns rastplats med toalett samt bord och bänkar för fikastunden.

Här är en karta över Vandringsleder

Ottenby lunds historia

Betydande delar av Ottenby lund har hävdats som äng sedan lång tid tillbaka. I de gamla beskrivningarna nämner man på flera ställen att det var nötkreatur som efterbetade lunden, vilket antyder att man sökte hålla får och hästar utestängda. Efter andra världskriget upphörde det traditionella ängsbruk med efterbete som pågått under århundraden i Ottenby lund.

De tidigaste beskrivningarna av trädskiktet i Ottenby lund ger bilden av en gles och ljusöppen skog dominerad av björk, av vilka många var krokiga och flerstammiga stubbskottsbjörkar. Björkens dominans var påfallande ännu i början av 1900-talet och Rikard Sterner beskriver Ottenby lund som en björkskog, uppblandad med vissa partier av ek, asp och al.

Från 1950-talet och framåt har man bedrivit ett gallringsskogsbruk i lunden, med stora variationer i uttag mellan olika år beroende på bl a stormfällningar. Genomgående har rakstammiga och virkesmässigt goda ekar gynnats vid gallringarna, främst på bekostnad av björk.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här finns en karta över bra fågellokaler i Ås socken:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO