Köpings klint

Vid Köpingsvik ligger ett välutbildat klintparti. Den fossila klinten har skulpterats fram av tidigare Östersjöstadier. Genom landhöjningen har den sedan kommit att ligga långt från den nuvarande strandlinjen. Köpings klint blottar en cirka sju meter mäktig lagerföljd från underordovicium, med glaukonitisk alunskiffer (ceratopygeskiffer) i den undre delen som överlagras av röd till gråaktig ortocerkalksten. I den röda kalkstenen finns ett bjärt avstickande lager i ljusgrön och gul färg vilken kallas blommiga bladet och är en diskontinuitetsyta. I skiffern och den understa delen av kalkstenen kan man hitta fossil av trilobiten Ceratopyge forficula och graptoliten Dictyonema norvegica. I den övriga kalkstenen finns andra typer av trilobiter, särskilt av släktet Megistaspis, M. limbata, M. estonica, M. norvegica och M. planilimbata. Foten täcks av en kappa av svallgrus. Längs vissa sträckor är den skadad av täkter. Lokalen är betydelsefull för forskning och undervisning. Området nedanför klinten hålls öppet tack vare fårbetet.

På platån ovanför klinten breder öppna betesmarker ut sig. Inslaget av enbuskar är relativt stort i den västra delen. Vegetationen domineras av örtrika och torra gräsmarker. Den södra delen har ett tunnare jordlager och har mer alvarkaraktär. I väster finns även mindre, fuktiga gräsmarker. Betesmarken har en mycket varierad och artrik flora. Här finner man också ett flertal orkidéer, till exempel S:t Pers nycklar, Adam och Eva, tvåblad, brudsporre och nattviol.

Området har en intressant svamp- och mossflora. Längs kantzonen ovanför klinten växer hårig jordstjärna, som främst återfinns på öppna naturbetesmarker. Längs klintens västra del har flera rödlistade mossor hittats, bland annat halsbryum, kalksprötmossa och liten kalkkuddmossa. Observationerna av mossorna är dock gamla och det är därför osäkert om de fortfarande finns kvar.

Köpings klint är av riksintresse för naturvården. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Uppe på klinten finns ett stort gravfält med bl a Galgerör från bronsåldern.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb