Honungstorp

Under 1800-talet skrevs bynamnet Hollingstorp, på 1500-talet Hollyngestorp. På 1540-talet ägde Roma kloster på Gotland byns två gårdar. Gårdarna i byn är inte reglerade under medeltiden till radbyar utan bebyggelsen ligger löst grupperad ofta i anslutning till höjdpartier. Gårdslägena framstår som mycket ålderdomliga och det är tänkbart att vissa lägen kan vara från järnåldern. Odlingslandskapet kring byn är omväxlande med äldre bevarat vägnät, fornlämningar och stenmurar. 

Honungstorp är känd för sina vackert lagda och väl underhållna stenmurar.

 

Östra gården Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Enligt Länsstyrelsen är Honungstorp och grannbyn Högenäs av särskilt stort värde ur kulturmiljösynpunkt (Område K59 i Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001). Motiveringen är att de är representativa exempel på den nordöländska löst grupperade bondbyn, kanske med kontinuitet från järnåldern, omgivna av mycket välbevarat skifteslandskap med ovanligt vällagda och välhållna stenmurer.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO