Högenäs Orde

Storslagen utsikt

Från fyrbåken på höjdryggen har man en storslagen utsikt ut över det glittrande Östersjön och från de öppna betesmarkerna kommer på försommaren en mild vaniljliknande doft av blommande getväppling och backtimjan. Detta är en pn plats som gjord för en utflykt! Här finns parkering med torrtoalett. I betesmarkerna finns ungefär 15 000 meter stenmurar lagda efter enskiftet 1811 som fortfarande underhålls.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Fyrbåkar och vårdkasar

Orde är den öländska benämningen för udde. Centralt i området reser sig en tio meter hög strandvall med en av Ölands få bevarade fyrbåkar. Fyrbåkar och vårdkasar har ibland tänts utmed den svenska kusten för att signalera fara och vårdkasarna har sina rötter i förhistorisk tid,500–600-talet e. Kr. Fyrbåken är uppförd av både kalksten och granit.

Rikt fågelliv

På våren är det gott om tättingar, vadare och änder i området. Den södra viken är bäst för vadare och änder, och när vattnet är lågt är detta en utmärkt rastlokal för både Tringa- och Calidrisvadare. På senare år har under våren stora mängder med gäss rastat i området kring Högenäs.

På hösten är udden också en bra sträcklokal för sjöfåglar. I den bård av havssäv som kantar de båda vikarna sitter ofta dvärgbeckasiner och trycker.

Dvärgbeckasin Foto: Stefan Svenaeus

Dvärgbeckasin

Om det är isfritt på vintern är båda lokalerna intressant. Ute till havs ligger då gott om dykänder och vitfågel. Vitnäbbad islom är tillfällt sedd.

Källa: Ölands fågellokaler, Ölands ornitologiska förening

Fakta om reservatet

Naturreservatets storlek: 122 ha, beslutsår: 1972. Syfte: bevara en för Ölands ostkust karakteristisk naturtyp med i havet utskjutande strandvallar och omkringliggande betespåverkade gräsmarker. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Geologi

Högenäs orde är en av många uddar som sticker ut i Östersjön i nordvästlig – sydostlig riktning. Denna flikiga kust har antagligen bildats under den senaste istiden. När isen rörde sig över underlaget ansamlades morän på de ställen där det fanns ett underliggande hinder. Isen tvingades då häva sig för hindret, och framför och bakom detta avsattes moränjord. En sådan bildning kallas drumlin. Ordet kommer från engelskans ”drum” och betyder ”långsmal ås”. Ölänningen kallar dessa uddar ”ordar”.

Källa: Geopark Öland

Växtlokal

Naturtyper: naturbetesmarker med torra kalkrika gräsmarker, torra-friska enbuskmarker, fuktiga blåtåtel- och älväxingtyper samt periodvis översvämmade havsstrandängar.

Speciella arter: fältvedel, kattfot, majviva, Adam och Eva.

Säsong: maj-juli

I denna karta ser du växtlokalerna som beskrivs i En guide till Ölands växtvärld från Ölands Botaniska Förening:

Orkidélokal

Markerna vid Högenäs Orde är fina orkidémarker. Här finns Adam och Eva, Sankt Pers nycklar, honungsblomster, krutbrännare, flugblomster, ängsnycklar, tvåblad, johannesnycklar och brudsporre.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO