Hjälmstad sjömarker

Välbetade sjömarker

Naturreservatet är sammansatt av öppna välbetade sjömarker i öster och nyrestaurerade betesmarker i väster. Områdets långa historia som betesmark har givit upphov till en stor biologisk mångfald. I området växer många kärlväxter, vilka gynnas av välbetade marker. Exempel på arter som förekommer är dvärgarun, krissla och honungsblomster.

Hjälmstad är en del av det stora Södviksområdet med en mosaik av olika miljöer, torra och fuktiga. Det är denna variation som bidrar till den stora artrikedomen. I den västra delen finns ett större stensträngssystem som berättar om djurhållning och hägn redan för 2000 år sedan.

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

Det rödrandiga området har besöksförbud under delar av året

 

FÅGELLOKAL

Här häckar och rastar många fågelarter som kräver öppna och betade marker för att finna föda och häcka. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området, till exempel kärrsnäppa, spovsnäppa och prutgås. Man ser dem ofta i stora flockar då de söker föda på sjömarkerna.

Området är svårtillgängligt för allmänheten. Inga vägar når det strandnära området. Tänk på att det under vår och sommar råder beträdnadsförbud på strandängarna, för att skydda de häckande fåglarna. Reservatet ligger i anslutning till två andra reservat; Södviks sjömarker och Marsjö sjömarker.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO