Södviks sjömarker

Värdefulla havsstrandängar

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av Ölands vackraste och värdefullaste havsstrandängar skapade genom årtusenden av beteshävd. Området är en fågellokal av internationell klass. Området är en del av de öländska sjömarkerna.

 

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

 

OMRÅDETS KARAKTÄR

Kuststräckan mellan Södvik och Östra Vässby skiljer sig markant från övriga delar av sjömarkerna. Kusten är här långgrund och betydligt flikigare än vanligt. Ute i viken finns många små öar och grund. Det som idag är land låg länge under havets yta. Den extremt flacka kusten medför att havsstrandängarna är ovanligt breda och variationsrika. Sjömarkerna har formats av människan som under årtusenden låtit sina kor och får gå här och beta.

Området utgörs idag av fyra naturreservat: Södvik, Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby.

 

KLASSISKA FÅGELMARKER

Södviken är en klassisk fågellokal som årligen lockar stora skaror av fågelskådare. Många flyttfåglar rastar här, framförallt under hösten t.ex. kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och prutgås. Exempel på häckande vadarfåglar i området är kärrsnäppa, tofsvipa, större strandpipare och rödbena. Sjömarkerna erbjuder också boplatser åt skärfläcka och rödspov. När skärfläckan kom tillbaka till Öland på 1940-talet var det just vid Södviken som den börjadehäcka även om antalet par minskat på senare år.

Här kan du se tillträdesförbud under oika delar av året

Karta: Naturvårdsverket

 

Fornlämningar

Fornlämningar i form av hägnadsrester och gravfält finns framförallt i de västra delarna av området som tidigt steg ur havet. Sjömarkernas rika gåvor var framförallt ved och gott bete liksom vilt och fisk.

 

FAKTA om reservatet

Naturreservatets storlek: Östra Vässby 222 ha, Marsjö 140 ha, Hjälmstad 35 ha, Södvik 79 ha. Beslutsår: 2000 och 2001. Syfte: att bevara betestraditionen och livsmiljön för sjömarkernas flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden Natura 2000. 

 

HITTA HIT

Sväng från väg 136 på norra Öland av vid Södvik. Kör på en liten väg mot SÖ c:a 2 km till du kommer till parkeringsplats och information vid Södviken.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

I områdena närmast havet växer t.ex. smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På lite högläntare betesmark trivs majviva, älväxing, backtimjan och backklöver. I partier av strandängen som ibland torkar ut växer den endemiska arten baltisk strandmalört. Strandnål, glasört och saltört är andra inslag.

Några intressanta växter finns här enligt Ölands Botaniska Förening. Se denna karta:

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb