Öländska sjömarker

  • Foto: Stefan Svenaeus

Havsstrandängarna på östra Öland, sjömarkerna, har betats av nötkreatur under tusentals år och aldrig gödslats med näring utifrån eller plöjts upp. Idag utgör de Europas värdefullaste rast och häckningsmiljöer för vadarfåglar och är örter som flugblomster och majvivas eget rike. Du kan besöka sjömarkerna på många platser utmed östra sidan. t ex naturreservaten Södviks sjömarker, Frösslunda sjömark och Gammalsby sjömarker.

RESURS OCH VÄRLDSARV
I sjömarkerna har ölänningarna hållit betesdjur sedan äldre järnålder och på vissa delar även bedrivit slåtter. I de flacka strandnära markerna finns stora system av stenhägnadsrester med tillhörande husgrunder och gravar. På sydöstra Öland ingår sjömarkerna i världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.

LIVSVIKTIGT BETE
Östra Ölands sjömarker håller internationell klass som rast- och häckningsmiljöer för vadarfåglar. Några områden är naturreservat idag och de flesta sjömarker betas med nötkreatur. Välbetade strandnära marker är livsnödvändigt för att vadarfåglar skall finna föda i form av insekter och spindlar.

HÄCKANDE FÅGLAR
Exempel på vadare som häckar i sjömarkerna är sydlig kärrsnäppa, rödspov, skärfläcka, tofsvipa, brushane och rödbena. Även många änder, t.ex. gravand, snatterand, årta samt måsfåglar och tärnor häckar här. De vanligaste småfåglarna är ängspiplärka, sånglärka och gulärla. På hösten rastar stora mängder arktiska
fåglar t.ex. kärrsnäppor, myrspovar och prutgäss.

VARIERADE VÄXTSAMHÄLLEN
Sjömarkernas växtsamhällen är varierade. Närmast havet växer alger, nate och sävarter. Något längre inåt land trivs salttåliga växter som strandkrypa och salttåg följt av kustarun, trift och gulkämpar. På de örtrika gräsmarkerna är majviva karaktärsart.

TILLTRÄDE MED RESPEKT!
Du är välkommen att besöka östra Ölands sjömarker men respektera växter och djur, fågelskyddsområden och betande djur!

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO