Frösslundabäcken

Frösslundabäcken har ett avrinningsområde som är ca 40 km2. Det sträcker sig från utloppet på östra Öland västerut över Stora alvaret till väg 136 vid Vickleby. Inom detta område ligger byarna Frösslunda, delar av Norra Kvinneby samt delar av Resmo och Vickleby öster om väg 136. Här finns också stora delar av den grundvattenförande sprickzonen Resmozonen, vidare Frösslunda mosse och Möckelmossen. Två omtalade källor finns också inom avrinningsområdet: Lundkälla och Stenkällan.

Nedströms bron vid N Kvinneby. Utloppet. Stefan Svenaeus 2017

Havsöring går upp och leker i Frösslundabäcken. 2015 genomfördes biotopvårdande åtgärder för att förbättra havsöringens lekmöjligheter.

Här kan du se en klarta över avrinningsområdet

Här rinner vattnet en vårdag nedströms bron vid N Kvinneby rastplats

Fågellokal

Under vår och sommar häckar här i de buskrika markerna gransångare, gärdsmyg och järnsparv. På strandängarna ses vadare som större strandpipare, rödbena och storspov. Rödspovar spelar och ängshökar ses patrullera över strandängarna. Under hösten samlas tättingar som trastar, sparvar och sångare i lövskogen längs bäcken. På vintern är Frösslundabäcken ett känt tillhåll för övervintrande strömstarar. De ses ibland i det lilla vattendraget som möter bäcken 100 m uppströms rastplatsen eller några hundra meter nedströms.

Strömstare Foto: Stefan Svenaeus

Strömstare

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO