Möckelmossen

Stora alvarets största sjö

Stora alvarets största sjö

Möckelmossen är unik eftersom den aldrig har dikats ut. Mossen håller vatten året om men arealen växlar kraftigt mellan höstregn, snösmältning och sommartorka. Möckelmossens avrinningssområde är mycket stort.  Avrinningen sker åt nordost över Frösslunda alvar, via Frösslundamossen och Frösslundabäcken till Östersjön. Under högsommaren sker ingen avrinning, däremot avdunstar stora mängder vatten. Öring och gädda förekommer i bäcken och i mossen påträffas gädda och abborre.

Under sommarens torrperiod lyser kalkbleken vit och stora områden är helt torrlagda. Centralt i mossens djupaste delar finns en öliknande bildning där videbuskage brett ut sig. Detta är karaktäristiskt för alvarsjöar. En tänkbar förklaring är att omgivande våtmarker helt torkar ut under torrperioden. Endast de djupaste och därmed året runt våta delarna kan hysa tät högre vegetation. Kring ön dominerar bladvass, sjöfräken och bunkestarr. I det öppna vattnet ses växter som kransalger och strandpryl. I närheten av Möckelmossen växer den sällsynta purpurknipproten.

Den globalt rödlistade blodigeln förekommer och i strandförnan finns glattbaggen Stenichnus pusillus. Både den rosenvingade och den blåvingade gräshoppan har goda bestånd kring mossen. Alvarstyltflugan Scellus dolichocerus har hela sin kända världspopulation på Ölands och Gotlands alvarmarker. Den förekommer på de delar av alvaret där berget går i dagen, bland annat strax öster om mossen.

Fågellokal

Möckelmossen är en utpräglad vår- och sommarlokal. Under våren är det en bra rastplats för änder och de flesta av landets simandsarter ses årligen. Häckande fåglar av många arter trivs här. Svarttärna ses regelbundet i maj eller juni, men häckar inte längre. Tofsvipa, storspov och rödbena häckar med några par vardera.

På det omgivande alvaret kan du se och höra ljungpipare.

Ljungpipare Foto: Stefan Svenaeus

Ljungpipare

I rovfågelsväg ses havsörn, ängshök, brun kärrhök, tornfalk och stenfalk, men ibland även aftonfalk. Tillfälligt har flera arter sumphöns och dubbelbeckasin hörts spela kvällstid. De flesta år sedan 2006 häckar också ett par sångsvan i mossen.

Sångsvan Foto: Stefan Svenaeus

Sångsvan

Under sensommaren i klart väder med termik, kan flera arter rovfåglar ses skruva över alvaret.

På höstarna är mossen rast- och övernattningsplats för tusentals tranor. Sommartid utnyttjar tranor och gäss mossen som övernattningslokal liksom stora mängder starar.

Vintern är fågelfattig men man kan se blå kärrhök, kungsörn och stora flockar björktrast.

Bland rariteter som setts här märks purpurhäger, ägretthäger, svart stork, vit stork, ormörn, stäpphök, mindre skrikörn, mindre sumphöna, vitvingad tärna, hökuggla och inte minst grön biätare.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län och Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Parkering finns utmed Resmo-Stenåsavägen. Där finns även en informationsplats och en toalett.

Ca 800 m norr om infoplatsen finns en besöksplattform med utsikt över Möckelmossen. Leden dit ut kan användas av rullstolsburna.

Foto: Stefan Svenaeus 2022

Här kan du se Möckelmossen i Lantmäteriets karta

På vintrarna efter några nätters köldperiod blir Möckelmossen en utmärkt skridskois. Många förundras över att de ser gäddor som simmar under isen.

Möckelmossen ligger på den östra gränsen av naturreservatet Gynge-Mysinge alvar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO