Tveta gård

Detta är en av Ölands få herrgårdar med anknytning till adel. Den ligger utmed vägen från Björnhovda mot Norra Möckleby. Gårdens kända historia börjar redan på 1600-talet med två adelsläkter: ätten Jägerhorn av Spurila och ätten Granatenburg. Major Claes Henriksson Jägerhorn af Spurila fick gården i förläning av drottning Kristina (majoren ligger begravd på Torslunda kyrkogård, hans gravhäll står nu i vapenhuset och visar en liggande major klädd i full rustning).

Överste Olof Bengtsson, född 1608, adlad Granatenburg år 1662, tog troligen över Tveta Gård år 1675 efter att han av svenske kungen Karl XI fått 600 daler silvermynt årligen för sitt uppehälle. Översten och hans son Conrad begravdes 1683 i kopparkistor under golvet nära ingången till sakristian i Torslunda kyrka. På kyrkans södervägg sitter deras begravningsvapen.

Hur Tveta Gård såg ut fram till 1800-talets början är inte så känt. Nuvarande huvudbyggnad uppfördes av byggmästare Sandell i Torslunda år 1811-12 åt bergsfogden Olov Wimmerstedt. Sandell är känd för att bl a ha byggt huvudbyggnaderna på Färjestadens gård och Torsborgs gård, alla med mansardtak.

Gårdens storhetstid torde ha varit under senare delen av 1800-talet, med godsägare Gustaf Segrell vid styret. Gården var då en av Ölands största. Trädgården var vida känd. När näst äldsta dottern Gundborg (i folkmun kallad Ölands Ros) år 1880 gifte sig på Tveta gård med Leonard Jeansson från den kända kalmar-släkten hade man en storstilad fest som blev mycket omskriven. Därefter började en nedgångstid för gården och den överläts så småningom på Sveriges Bankaktiebolag.

Bland de mest omskrivna ägarna på 1900-talet finns grosshandlare K-G Johansson. Han blev rik på skrot och lät plantera mängder med fruktträd på gårdens marker under andra världskriget i syfte att starta en fruktodling. När kriget var över och frukt ånyo kunde importeras bars sig inte verksamheten längre och de flesta träden revs upp 1956. 1960 var allt borta.

Näste ägare på 1950-talet var ett konsortium med åtta familjer, som drev vegetarisk odling. Detta varade inte så många år. På 1960-talet tog kapten Hans Gartner över Tveta Gård. Han födde upp hästar och blev sedermera kanslichef för Beridna Högvakten i Stockholm.

Tveta Gård genomgick en omfattande avstyckning på 1970-talet, då Mörbylånga kommun köpte ca 98 % av marken. Syftet var främst att säkerställa grundvattentillgången och förhindra förorening av marken, eftersom en stor vattentäkt ligger rakt under Tvetas mark. Den odlingsbara marken utarrenderades till bönder i trakten och skogen mot norr ingår sedan 2014 i Hönstorps naturreservat. Eftersom huvudbyggnaden hade stått tom i många år och därför var i mycket dåligt skick övervägde kommunen att använda den som övningsobjekt för brandkåren. De nya ägarna familjen Kraft ville dock annat och påbörjade 1982 en omfattande renovering av byggnaden som räddade den till eftervärlden. Även familjen Kraft höll på med uppfödning av hästar, främst ölands- och fjordhästar.

På fastighetens finns ett lusthus som varit utedass, hönshus och lekstuga. Norr om huvudbyggnaden finns i lövskogen resterna av en engelsk park anlagd 1950.

Tveta gård är en privatbostad som idag ägs av Rune Johansson med familj.

Läs mer om Tveta gårds historia

Källa: Rune Johansson

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO