Getstadåsen

Detta är en tydlig ås som man ser öster om vägen när man närmar sig Borgholm från söder. På åsen ser man ett ensamt hus vid Solhöjd. Åsen har skapats av inlandsisen. Den består av svallad morän som inne i sig har en kalkstensribba som isen brutit loss och skjutit framför sig. Den anses vara en s k ändmorän, d v s materialet har lagrats upp vinkelrätt mot isens rörelseriktning.

Källa: Öländsk natur, Dagmar Lundegårdh

Åsen har fått sin namn efter den försvunna byn Getungstad, som införlivades med kungsgårdsmarken på 1500-talet. Gravar och gravfält ligger spridda längs hela åsen.

Källa: Räpplinge sockenbok

Här kan du se åsen genom s k terrängskuggning på lantmäteriets hemsida. Väg 136 passerar väster om åsen. Mellan åsen och vägen kan man se en intressant sprickdal som sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning. 

Utsikten från åsen är vacker.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb