Styrmanshaget - Skogsby lund

Styrmanshaget är en lundartad skog söder om Ölands Skogsby. En del av området är naturreservat, Skogsby lunds naturreservat. Den högre vegetationen domineras av gamla ekar. Det undre trädskitet utgörs av apel, lönn, björk och alm samt enstaka hamlade askar. I buskskiktet dominerar hassel, men det finns inslag av hagtorn, olvon, brakved, måbär och kornell. Fältskiktet är präglat av den ringa ljustillgången och består huvudsakligen av våraspektsarter, med blå- och vitsippa. På sommaren är fältskiktet glest och bland de dominerande arterna märks humleblomster, skogsviol och lundgröe. I fuktigare delar är älgörten vanlig och invid alkärret finns riklig förekomst av skavfräken. Ställvis kan murgröna vara marktäckande.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 


Det är lämpligt är att parkera vid folkhögskolan, cirka 600 meter från reservatet. Sedan går man ca 100 m söderut på 136:an, tar därefter ner västerut på en brukningsväg mot en bevattningsdamm. Framme vid bevattningsdammen följer man denna söderut och når reservatet efter ett par hundra meter. Det finns ingen särskilt markerad stig i reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb