Trollskogen

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt namn. Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova vidkroniga ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som klättrar på mark och över trädstammar. Trollskogen utgör ett av Ölands mest omtyckta och välbesökta utflyktsmål.

Karta med reservatsgränser, vandringsleder och intressanta platser:

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

På östra sidan ligger skeppsvraket efter skonaren Swiks som förliste här 1926. I Naturum Trollskogen hittar du spännande och lärorik information för hela familjen om Ölands geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Du kan finna tips på lämpliga utflyktsmål.

SKOGENS PÄRLOR
Kornas bete gör att Trollskogen har en öppen och luckig karaktär och här växer den sällsynta rylen, men även den lilla mandeldoftande linnean. Förekomsten av gamla ihåliga träd och mycket död ved gör att många insekter, trädsvampar och lavar trivs i Trollskogen t ex den sällsynta ädelkronlaven. Trolleken tros vara 900 år gammal.

KLAPPERSTEN OCH FISKEVATTEN
På Ölands nordöstra udde har mäktiga strandvallar av klappersten under årtusendena formats av vind, vågor och inlandsis. I omgivande kustvatten leker strömming och skrubbskädda. Grankullaviken utgör en mycket viktig ”barnkammare” för många fiskarter.

FORNLÄMNINGAR
På uddens norra del låg en örlogsbas, Örbovik, på 1400-talet. Västra och Östra skansarna med 5 respektive 36 skyttevärn är lämningar efter örlogsbasen. På den nordöstra udden finns även förhistoriska gravar, tolv rösen och två stensättningar. Några av dessa ligger i anslutning till det så kallade Hjertskeppet, en kraftig skeppsformad försänkning i marken. Något längre söderut finns ytterligare fem rösen och fyra stensättningar. Ingen av gravanläggningarna har undersökts arkeologiskt men de tillhör troligen järnåldern. Vid den smalaste delen av udden finns Jaktmuren, en kallmurad 225 meter lång mur som anses ha anlagts under Johan III:s tid. Muren har troligen varit ett vilthägn.

Sedan förhistorisk tid har nordöstra udden haft stor betydelse för människorna med den rika fisktillgången och Grankullaviken som en viktig hamn.

FAKTA
Naturreservatets storlek: 266 ha varav landareal 115 ha. Beslutsår: 1998. Syfte: att bevara ett område med naturskogsartad barrblandskog, gamla ekar, betade havsstrandängar och kust- och grundområde med dess flora och fauna.

HITTA HIT
Följ väg 136 norrut från Borgholm. Sväng mot Grankulla strax innan Byxelkrok. Tydliga skyltar visar vägen från Grankulla.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

FÅGELLOKAL
Till de häckande fåglarna hör brandkronad kungsfågel, spillkråka, mindre korsnäbb och mindre flugsnappare. Här finns också Ölands säkraste lokal för talltita, en av öns ovanligaste häckfåglar. Arter som kan träffas på mer eller mindre ofta är turturduva, sommargylling, dubbeltrast, lundsångare och trädlärka.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb