Östra Vässby sjömarker

Reservatet är typiskt östra Ölands sjömarker med en väl bevarad kontinuitet i brukandet av markerna. Området består förutom av sjömarkerna också av halvön Själgrund och flera mindre holmar i den grunda och flikiga Vässby fjärd, samt vattenområdet i själva fjärden. Reservatet ingår i det komplex av skyddade sjömarker som sträcker sig från Södvik i norr till Östra Vässby i söder.

 

Öppna reservatskartan i fullt format i desktop

 

 

Betesmarker och fågelliv

Liksom på övriga sjömarker på Öland har områdets långa historia som betesmark givit upphov till en rik biologisk mångfald. Här trivs fågelarter som kräver öppna marker för att kunna häcka och söka föda, till exempel gravand, tofsvipa och ejder. Under höst och vår flyttar stora mängder arktiska vadare och gäss genom området. 

Från ornitologisk synvinkel är brukningsvägen österut från parkeringsplatsen lämplig att vandra. Först passeras Alvervikens norra del, vilken ingår i reservatet. Sedan kommer man ut till Själgrund där man kan spana av de yttre delarna av lokalen. Från parkeringsplatsen kan man också gå mot nordost till en liten höjd varifrån man lätt kan spana av en större del av området.

 

Här kan du se tillträdesförbud under olika delar av året

Karta: Naturvårdsverket

 

Växtlighet

I området växer många kärlväxter som gynnas av de välbetade, ogödslade markerna. Exempel på arter som förekommer är krissla, gulkämpar och rödklint.

 

Fornlämningar

I området ligger ett järnåldersgravfält med olika gravtyper, bland annat rösen, skeppssättningar och resta stenar. Här finns också flera vällagda och väl underhållna stenmurar uppförda under 1800-talet.

Tänk på att det under vår och sommar råder beträdnadsförbud på strandängarna, för att skydda de häckande fåglarna. Genom sjömarkerna går en liten väg ut till Själgrund. Här ligger sex sjöbodar varav två är murade i kalksten och troligen uppförda under 1700-talet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län samt Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb