Trollskogen

Knotiga tallar och vidkroniga ekar

Knotiga tallar och vidkroniga ekar

Längst ut på Ölands nordöstra udde ligger Trollskogen, en gammal betespräglad barrskog som verkligen gör skäl för sitt namn. Här växer knotiga vindpinade tallar och gamla grova vidkroniga ekar. Den trolska känslan förstärks av all murgröna som klättrar på mark och över trädstammar. Trollskogen utgör ett av Ölands mest omtyckta och välbesökta utflyktsmål.

Öppna fulla reservatskartan i desktop

På östra sidan ligger skeppsvraket efter skonaren Swiks som förliste här 1926. I Naturum Trollskogen hittar du spännande och lärorik information för hela familjen om Ölands geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Du kan finna tips på lämpliga utflyktsmål.

Skogens pärlor

Kornas bete gör att Trollskogen har en öppen och luckig karaktär och här växer den sällsynta rylen, men även den lilla mandeldoftande linnean. Förekomsten av gamla ihåliga träd och mycket död ved gör att många insekter, trädsvampar och lavar trivs i Trollskogen t ex den sällsynta ädelkronlaven. Trolleken tros vara 900 år gammal.

Trolleken Foto: Stefan Svenaeus

Trolleken

Klappersten och fiskevatten

På Ölands nordöstra udde har mäktiga strandvallar av klappersten under årtusendena formats av vind, vågor och inlandsis. I omgivande kustvatten leker strömming och skrubbskädda. Grankullaviken utgör en mycket viktig ”barnkammare” för många fiskarter.

Fornlämningar

På uddens norra del låg en örlogsbas, Örbovik, på 1400-talet. Västra och Östra skansarna med 5 respektive 36 skyttevärn är lämningar efter örlogsbasen. På den nordöstra udden finns även förhistoriska gravar, tolv rösen och två stensättningar. Några av dessa ligger i anslutning till det så kallade Hjertskeppet, en kraftig skeppsformad försänkning i marken. Något längre söderut finns ytterligare fem rösen och fyra stensättningar. Ingen av gravanläggningarna har undersökts arkeologiskt men de tillhör troligen järnåldern. Vid den smalaste delen av udden finns Jaktmuren, enligt arkeolog Jan-Henrik Fallgren en mur som anlades i förhistorisk tid för att avgränsa den yttre delen av udden som ett heligt område där man kunde möta gudarna.

Sedan förhistorisk tid har nordöstra udden haft stor betydelse för människorna med den rika fisktillgången och Grankullaviken som en viktig hamn.

Fakta om reservatet

Naturreservatets storlek: 266 ha varav landareal 115 ha. Beslutsår: 1998. Syfte: att bevara ett område med naturskogsartad barrblandskog, gamla ekar, betade havsstrandängar och kust- och grundområde med dess flora och fauna.

RESERVATSFOLDER

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Fågellokal

Såväl lundsångare som sommargylling kan ses och höras i maj. Även turturduva ibkand. Mindre flugsnappare häckar årligen. 2015 konstaterades Ölands första häckning av brandkronad kungsfågel här och arten är numera regelbunden med flera sjungande hannar varje vår. I övrigt finns här bofink, svartvit flugsnappare, svartmes och kungsfågel.

I maj kan det löna sig att leta dubbeltrast och trädlärka runt parkeringen. När vinden ligger på från öster under vår och höst koncentreras många tättingar till Trollskogens västra kant. Här upptäckte Ölands första gråhuvade sparv i november 2019.

Brandkronad kungsfågel Foto: Stefan Svenaeus

Brandkronad kungsfågel

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO