Slottsalvaret

Slottsalvaret är ett öppet, betespräglat alvar vid Borgholms slott. Rik flora och fauna med flera rödlistade arter. Geologiskt intressant sprickdal finns öster om alvaret.

Slottsalvaret, även kallat Kungsgårdsalvaret, invid Borgholms slott är ett stort sammanhängande område med naturbetesmark på alvarmark. Närmast slottet är marken fortfarande välbetad och öppen. Längre söderut tilltar inslaget av enbuskar alltmer.

Vegetationen på alvaret består till stor del av örtrika och torra gräsmarker. Flertalet växter är gynnade av det långvariga betet. På Slottsalvarets norra delar finner man alvarmarker med tunna jordlager och ett inte helt slutet växttäcke där fårsvingel dominerar. Små områden med karst finns också. Här växer grusslok, tulkört och bergskrabba.

Rik flora

Slottsalvaret är sedan lång tid känt för sin rika flora. Här växer många sällsynta växter och svampar. I den södra delen kan man se våradonis. Strimklöver, toppjungfrulin, sandlusern, ulltistel, alvarveronika, hylsnejlika, trubbstarr och alvarmalört är andra ovanliga växter som förekommer här. Den sistnämnda har här en av få kända växtplatser utanför Stora Alvaret och sydöstra Ölands sjömarker.

Hylsnejlika Foto: Stefan Svenaeus

Hylsnejlika

Svampar

Svampfloran i området tillhör de värdefullaste på Öland. På alvaret kan man se flertalet arter av jordstjärnor. Till de rödlistade hör naveljordstjärna, rulljordstjärna, hårig jordstjärna och dvärgjordstjärna. Även bland övriga grupper av svampar är inslaget av sällsynta arter stort, främst då bland skivlingar och röksvampar. Här finns till exempel det enda kända mycelet av småsporig flockskivling i norra Europa. Andra exempel är musseronvaxskivling, brun ängsvaxskivling, liten diskröksvamp, fjällig stjälkröksvamp och vit stjälkröksvamp.

Sprickdal

Sydost om Slottsalvaret ligger en långsträckt sprickdal som är geologiskt intressant. Facktermen för bildningen är torrdal. Den sträcker sig i nordostlig-sydvästlig riktning och är på vissa ställen ganska bred.

Sidorna längs dalgången är branta. Dess bildningssätt är inte riktigt kartlagd, men den har troligen uppstått i samband med bildningen av Getstadås.

Krönvall

Västra landborgen sträcker sig en markant krönvall, från Norra udden till Södra udden. När den bildats är oklart, men att de södra delarna är betydligt äldre än de norra är klart. Den är uppbyggd av kantiga kalkstenar som brutits loss från den underliggande berggrunden. Krönvallen utgör ett framträdande inslag i landskapet vid Solliden. Vid slottsruinen finns även en imponerande talusbrant (rasbrant).

Sällsynta insekter och fåglar

Slottsalvaret hyser en intressant spillningsfauna med rödlistade arter som snyltdyngbagge och heddyngbagge. Solexponerade delar av slottet är en klassisk lokal för sällsynta insekter. Här finns bland annat den vinteraktiva murlöparen som gått starkt tillbaka i landet. Ute på alvarmarken finns flera sällsynta baggar: bombarderbagge, azurlöpare, blank skulderlöpare, midjelöpare och den mycket sällsynta blå örtlöparen.

Hela området är av riksintresse för naturvård och delvis för friluftsliv. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening beskriver i sin bok "En guide till Ölands växtvärld" ett antal växtlokaler vid Slottsalvaret. Du kan se dem i nedanstående karta. 

Enligt ÖBF är de speciella arterna backfingerört, alvaroxbär, ullranunkel, sandlusern och flera arter jordstjärnor.

Ullranunkel Foto: Stefan Svenaeus

Ullranunkel

Bästa tid för besök är för kärlväxterna april-juni, trädgårdsflyktingarna på sensommaren och jordstärnorna på hösten.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO