Skeppersängs naturreservat

Naturreservatet Skeppersäng är beläget vid Getterums by.

 

Öppna fulla reservatskartan i desktop

 

 

I söder finns blandlövskog med inslag av gamla ekar och i norr gammal tallskog med lågvuxna, grova tallar. I reservatets nordöstra del växer äldre tallskog på ett gammalt flygsandfält. I de centrala delarna finns gammal s k ängstallskog med många döda träd, hålträd och lågor. De gamla och döda träden nyttjas av ett stort antal arter, däribland flera ovanliga lavar. De låga, vindpinade träden visar hur utsatta de varit på det tidigare flygsandfältet. Ängstallskogen är en ovanligt rik miljö, vanliga tallskogar är ju oftast magra. Här växer ekorrbär, ängskovall, skogsstjärna och den ovanliga skogsorkidéen vit skogslilja. I sydvästra delen av reservatet finns en kärna av lövskog omgiven av barr- och sumpskogar. Delar av området var tidigare betesmarker och slåtterängar som övergått i lövskog med bland annat ek, ask, björk, lind och asp. Här står flera gamla och grova träd, och det för insekter viktiga inslaget av död ved är stort.

Området runt Getterums by är lokal för skärrande gräshoppa som i Nordeuropa endast förekommer på norra Öland. Här har också gjorts flera fynd av sällsynta lavar knutna till lövskogen och de gamla grova ekarna. Nämnas kan ekpricklav, matt pricklav, brun nållav, gul dropplav, gammelekslav, mjölig klotterlav och grå skärelav.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO