Schäferiängarna

Schäferiängarna är en del av Ottenby naturreservat. Det är en av Nordeuropas största slåtterängar och består dessutom av vidsträckta betesmarker med intressanta geologiska formationer (strandvallar). Utanför ängarna, vid stranden, kan man se stora sandrev som bildats ur havet de senaste decennierna. På Schäferiängarnas norra del har slåtter återupptagits på 40 ha. Här blommar slåtterberoende arter som späd ögontröst och slåtterblomma. På de stora betesmarkerna bedrivs naturvården med betande får och nötkreatur från Ottenby kungsgård.

Schäferiängarna har beträdnadsförbud under vår, sommar och höst men du kan alltid gå på en markerad led, Ängsvaktarstigen, från lunden till en utsiktsplats nära stranden. OBS Parkeringen som finns i lundkanten är endast en handikapparkering. Vanlig bilparkering finns vid Södra Lunden.

Schäferiängarna i äldre tider

Vinterfodret på Ottenby bärgades under lång tid i ett för svenska förhållanden mycket stort änggärde, Skogsgärdet, som omfattade hela de nuvarande Schäferiängarna, södra delen av Ottenby lund och en del av dagens Västra mark. Namnet "Schäferiängarna" nämns såvitt känt första gången av Linne' på hans öländska resa 1741. Traditionellt ängsbruk bedrevs på detta sätt i full skala på Schäferiängarnas 300 hektar ända till 1940-talets början. Därefter började slåtterarealerna successivt att krympa. I början av 1960-talet upphörde slåttern helt. Efterhand som slåttern upphörde utnyttjades Schäferiängarna enbart för betesdrift. I dag finns slåtter på ett mindre område.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

På Schäferiängarna finns Rosenkinds källa.

Fågellokal

Schäferiängarna är under häckningstid inte tillåtet av beträda. Man kan dock se ut över ängarna från fågeltornet i södra respektive norra lunden. Man kan också gå ut till ett gömsle som finns närmare stranden eller ställa sig på en plattform strax utanför södra lunden. 

En promenad på Schäferiängarna i september eller oktober kan ge många trevliga upplevelser. Ängarna är viktiga rastplatser för en lång rad fågelarter, särskilt på hösten. Flera arter gäss, änder och vadare har här en av sina viktigaste rastplatser under höststräcket. Radarundersökningar har visat att många vitkindade gäss flyger nonstop från Finska viken ner till Ottenbyom rådet, där de sedan rastar i flera dagar.

Vitkindade gäss Foto: Stefan Svenaeus

Vitkindade gäss

På ängarna rastar under hösten en brokig skara fågelarter med i stort sett allt från tättingar till vadare och rovfåglar. Rödstrupig piplärka och lappsparv är regelbundna, även om bägge två har minskat oroväckande i antal under de senaste tio åren. Stora flockar av vitkindade gäss och ljungpipare stannar ofta flera veckor. Bland rovfåglar märks duvhök, ormvråk och pilgrimsfalk. 

Här ute måste du också passa på att spana av de två lagunerna Sandvik och Norrvik. Dessa är ypperliga rastplatser för tusentals änder och vadare. Särskilt de senare samlas ofta i stora flockar och vid dåligt väder med regn och blåst har flockar uppemot 10 000 kärrsnäppor setts. Bland kärrsnäpporna ses också andra vadararter, som myrsnäppa, småsnäppa, sandlöpare, kustsnäppa och smalnäbbad simsnäppa. Även under vintern är ängarna värda ett besök, trots att fågeltillgången då inte är lika stor. Då kan du stöta på någon pilgrimsfalk, jorduggla eller snösparvsflock. Varje vinter håller också någon varfågel revir på ängarna och flera berglärkor springer på sandreveln. 

Varfågel Foto: Stefan Svenaeus

Varfågel

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Här kan du se bra fågellokaler i Ås socken:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO