Ryds naturreservat

Ryds naturreservat ligger mellan byarna Kvigerälla, Brostorp, Ryd och Gillsättra i den öländska Mittlandsskogen. Största delen av reservatet består av ädellövskog.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

De vanligaste ädla lövträden är ek, ask och alm. Den sällsynta vresalmen, som i Sverige endast finns på Öland, förekommer med enstaka exemplar spritt över området. Denna typ av ädellövskog är typisk för många av Mittlandets inägomarker.

Ädellövskogen är hemvist för många djur och växter. Det som skapar förutsättningarna för den stora mångfalden av arter är att området har varit bevuxet med ädla lövträd under lång tid och att det har stor variation i artsammansättning och skiktning. Skogen innehåller också många olika företeelser som arterna behöver för att överleva, exempelvis döda och döende träd, gamla träd, grova träd och hålträd.    

Inom gruppen lavar finns ett stort antal arter som lever på barken av ädellövträd. I reservatet har man påträffat flera lavarter som är sällsynta, exempelvis brun lundlav, stor knopplav, mjölig klotterlav, olivklotterlav och rosa skärelav. Även svampfloran är rik med flera intressanta signalarter, det vill säga arter som visar på områdets höga naturvärde. Bland dem kan nämnas taggplätt, läderskål, kanelskinn, barkticka och fläckticka.

Järnålderns bondelandskap Ryd har också höga kulturhistoriska värden i form av ett större sammanhängande och väl bevarat boplatsområde med lämningar efter en järnåldersby. Fornlämningarna inom reservatet utgörs av husgrunder, stensträngar, fossil åkermark och odlingsrösen. De öländska komplexa fornlämningsområdena med gårdar och byar från mellersta järnåldern är unika för Öland och saknar motstycke även i ett internationellt perspektiv. Området i Ryd är ett bra exempel på detta. Liknande rika fornlämningsområden förekommer annars bara på Gotland.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO