Rönnerums järnåldersby

Fornlämningsområdet ligger i två kilometer rakt västerut från Ismantorps borg. Det är ett av Ölands mest kända husgrundsområden, delvis beroende på att det redan 1928 uppmärksammades och undersöktes av Mårten Stenberger. Området ligger i Mittlandsskogens västra kant och begränsas på denna sida av åkrar som skadat området i denna del. Området är till viss del vårdat idag och utgör ett av de bästa exemplen på övergivna järnåldersbyar i Mittlandsområdet.

Området är drygt en kilometer i diameter med ett 400 meter stort "centralområde" med 10 av de sammanlagt 18 husgrunderna och representerar sannolikt 2-3 gårdar. Den andra grupperingen ligger 200 meter norrut med tre husgrunder som utgjort en gård. I det förra området finns exempel på upp till 50 meter långa husgrunder medan den minsta mäter 10 meter. När man undersökte en av husgrunderna fann man golvläggning av kalksten, en härd och två kokgropar. Fynden inskränkte sig till keramik- och glasfragment samt brända och obrända ben. Möjligen kan de relativt få fynden tyda på att huset "städats" i samband med en flyttning. Öster om bebyggelsen finns en delvis stensatt brunn. Söder om husgrundsområdet, i Glömminge socken, ligger ett större gravfält som med stor sannolikhet kan knytas till järnåldersbyn. Gravfältet är delvis undersökt i början av 1900-talet. De sammanlagt cirka 80 gravarna består främst av runda och rektangulära stensättningar och kan hänföras till förromersk järnålder. Bland fynden kan nämnas ett gravkärl av brons och ett svärd samt annan vapenutrustning. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Området ligger delvis inom naturreservatet Rönnerum-Abbantorp.

Här kan du se järnåldersbyn i Lantmäteriets topokarta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO