Idehultets rastplats

Rastplats

Trafikverkets rastplats vid väg 136 vid Idehultet, mellan Algutsrum och Glömminge (öster om landsvägen, norrgående körriktning). Handikappanpassad vattenklosett.

 

Växtlokal

Vid rastplatsen finns en torrängsflora. På de klippta ytorna finns mycket hedblomster (eftersommar). Från rastplatsen leder en stig in i skogen, först norrut och sedan österut med intressanta växtlokaler. 

Du kan se växtlokalerna här:

Naturtyper: Ädellövskog, planterad barrskog, betesmarker med varierad fuktighet, sandig gräsmark

Speciella arter: Lundalm, penningblad, hedblomster, göknycklar

Säsong: Vår och försommar, hedblomster blommar få eftersommaren.

 

Orkidélokal

Vid växtlokal 2 finns göknycklar, ängsnycklar och skogsnycklar

Källa: Ölands Botaniska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO