Rälla-Ekerums naturreservat

Rälla-Ekerum är ett populärt naturområde som uppskattas av många, alltifrån motionärer och hundägare till bär- och svampplockare. Naturreservatets skira lövskogar, frodiga sumpskogar, sandiga tallskogar och vattenmiljöer är hem för en mångfald av arter. 

Populärt naturområde

Rälla-Ekerum är ett populärt naturområde som uppskattas av många, alltifrån motionärer och hundägare till bär- och svampplockare. Naturreservatets skira lövskogar, frodiga sumpskogar, sandiga tallskogar och vattenmiljöer är hem för en mångfald av arter. Rällaskogen är ett mycket uppskattat och välbesökt friluftsområde som genomkorsas av otaliga stigar och motionsspår. Området används för löpning, cykling och ridning.

Reservatet ligger utmed Ölands västra kust, i anslutning till Ekerums golfbana. Det bildades 2020 och länsstyrelsen fastslog vid bildandet att mycket arbete kommer att läggas på att gynna sandlevande insekter och att utveckla så väl friluftslivet som den biologiska mångfalden i området.

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Betesmark och kunglig vildsvinsjakt

Ädellövskogarna i Rälla-Ekerum är en rest av ett fem mil långt lövskogsbälte som förr sträckte sig från Borgholm ner till Kastlösa. Skogen kallades Strandskogen och nyttjades som betesmark under hundratals år. Den strandnära betesmarken tillhörde kungens jaktmarker fram till 1800-talet, precis som all utmark på Öland. År 1723 planterade kung Fredrik ut ett 50-tal vildsvin här i området. Än idag finns spår efter vad man tror är fångstgropar där vildsvinen tvingades ner under jakten.

Grova ekar

I Rälla-Ekerums ädellövskogar finns det gott om grova, ihåliga ekar. Dessa träd är livsviktiga för en lång rad fåglar, fladdermöss, insekter, lavar och svampar. Många av arterna är sällsynta och lever även i det närliggande naturreservatet Halltorps hage. Men i Halltorp är ekarna mycket äldre, och yngre träd saknas. Tanken är att ekarna här i Rälla-Ekerum i framtiden ska fungera som ersättare till Halltorps gammelekar.

Sumpskogar

Reservatets frodiga sumpskogar är hem för många mossor, svampar och växter. Här växer vackert blekgrön dunmossa och orkidén nästrot, som saknar klorofyll och därför är brun. På hösten dyker den väldoftande rödgula trumpetsvampen upp i de tjocka mossmattorna.

Sand från istiden

Mitt i reservatet höjer sig en 25 meter hög brant från norr till söder. Branten markerar den västra utkanten av Rällafältet eller Rälla tall, en av Ölands största isälvsavlagringar. Det sandiga isälvsmaterialet avsattes framför den smältande iskanten i slutet av den senaste istiden. På några platser har sanden blåst ihop till sanddyner.

Värdefulla sandmarker

På reservatets torra, magra sandjordar är tallen en karaktärsart. Några av tallarna är mycket gamla och naturminnesmärkta sedan 1920-talet. Tallticka och reliktbock är exempel på arter som behöver dessa gamla tallar för att överleva. I anslutning till golfbanan finns även öppna sandhedar, där bin och andra småkryp trivs. Markägarna har i samarbete med länsstyrelsen utformat golfbanor för att gynna sandlevande växter och djur. Här finns gott om blommor som förser insekterna med nektar och pollen. Och i de solvarma sandytorna kan bina gräva ut sina bon.

Havsområde

I Rälla-Ekerum skyddas även grunda havsområden med vidsträckta ålgräsängar. Till de här undervattensängarna söker sig fiskar för att leka. Ängarna är också värdefulla för ung fisk, då de erbjuder en skyddande miljö som också är rik på mat.

Beslutsår: 2020  Areal: 603 hektar varav 251 hektar land

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO