Petgärde träsk

Petgärde träsk är idag ett av de få stora bevarade våtmarksområdena med en rik och specialiserad fauna och flora. Det är främst fågellivet som gör området känt. Träsket har bildats genom att vatten dämts upp av de lerryggar som löper i nord-sydlig riktning längs den öländska östkusten.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

 

VÅTSLÅTTERMARKER

Petgärde och Djurstad träsk utnyttjades i äldre tider som slåttermarker men i början av 1900-talet dikades båda områdena ut i syfte att skapa mer jordbruksmark. På senare år har naturvården arbetat med att återställa de naturliga vattenståndsväxlingarna. Detta tillsammans med slåtter och bete är viktigt för att återskapa områdenas rika fågelliv och flora. I vissa områden slår man vassen för att skapa öppna klarvattenytor.

Petgärdeträsk utgörs huvudsakligen av ag- och bladvassbestånd, öppna vattenytor, fuktiga betesmarker och rikkärr med orkidéer. Här kan du finna brudsporre och kärrknipprot. På fuktängarna växer bl.a. slåtterblomma och majviva.

 

FÅGELELDORADO

I området finns många av Nordens sällsynta fågelarter. Av speciellt intresse är ängshök, vattenrall, småfläckig sumphöna, årta, skedand, brushane, gulärla, rörsångare och gräshoppsångare. Brun kärrhök finns i området. Gulärlan gynnas av betesdrift och häckar därför på de betade delarna. Rödspoven är en karaktärsfågel för Öland som ofta syns här. Andra fåglar är kärrsnäppa, större strandpipare, storspov, rödspov, enkelbeckasin, rödbena, strandskata, tofsvipa och ängspiplärka.

En morgon i maj bjuder ofta på sång av näktergalar och kärrsångare från videbuskagen. I vassarna spelar rörsångare och sävsparv. Den stiliga gråhakedoppingen med sitt grisliknande skrik, är en av områdets karaktärsarter. Kvällsutflykten kan vara en upplevelse med röster från gräshoppssångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. I skymningen låter även spelande enkelbeckasin, eller horsgök som den också kallas, höra sitt karaktäristiska vibrerande läte.

Här kan du se de bästa fågellokalerna i Löts socken:

 

FAKTA

Naturreservatets storlek: 111 ha, beslutsår: 1978
Syfte: att bevara för floran och faunan, främst fågellivet värdefulla våtmarksområden. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Tillträdesförbud gäller inom delar av området under delar av året. Se bild:

Karta: Naturvårdverket

 

HITTA HIT

Petgärde och Djurstad träsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra. I reservatet finns parkeringsplats och fågeltorn. Torrtoalett finns.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening beskriver växtlivet vid Petgärde träsk i sin bok En guide till Ölands växtvärld

Naturtyper: Betat kärr, kalkfuktäng, torräng

Speciella arter: Slåtterblomma, skogsklocka, slidsilja, säfferot

Säsong: Maj-juli är en lämplig tid för besök

Här ser du en karta över de lokaler som ÖBF beskriver i boken vid Petgärde träsk:

 

Orkidélokal

Markerna vid Petgärde träsk är fina orkidémarker. Här finns bl a flugblomster, brudsporre, kärrknipprot och ängsnycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb