Penåsa

Penåsaområdet ligger en bit ut på Stora Alvaret och man tar sig lätt hit med bil på den gamla järnvägsbanken. När man når Penåsaskogen finns en parkeringsplats och vill man fortsätta järnvägsbanken österut till Skärlöv på östra Öland måste man gå eller cykla. Omkring skogen som järnvägsbanken går genom finns fina våtmarker och alvarmarker. Detta är en utmärkt utgångspunkt för att se mycket fin natur och kultur. Man kan ta en vandringsled norrut till Tingstad flisor och vidare till Gösslunda. Går man i stället österut kommer man till Rosamossen och Ammatorsröret

Nära parkeringen ligger Penåsa ödeby och Penåsa gravfält. Inne i skogen vid järnvägsbanken finns en fin rastplats med rester av en gammal banvaktsstuga för Ölands järnväg..

Den första delen av skogen och järnvägsbanken är inte naturreservat men omgivningarna i övrigt utgörs av Bjärby och Lilla Dalby naturreservat.

Från parkeringen kan man gå en slinga österut via Millersten och tillbaka:

 

Fågellokal

Penåsaskogen består av äldre tallar, bland annat svarttall, tillsammans med glesa förekomster av yngre lövträd och en frodig undervegetation. Omgivande alvar varierar mellan buskrika och öppna partier i en mosaik av torra till blöta marker. Runt Penåsaskogen finns också flera mindre talldungar. Denna mångfald av biotoper gör att många olika arter fåglar finns här såsom göktyta, törnskata, buskskvätta, stenskvätta, gärdsmyg, härmsångare, svarthätta, koltrast och svartmes. Ibland har även sommargylling, halsbandsflugsnappare, mindre flgsnappare och lundsångare noterats. 

Öster om skogen breder alvaret ut sig och dess våtmarker. Här kan man se ängshök och lärkfalk jaga. Söder om banvallen finns Stentagskärret där svarttärnor brukar häcka. Runt våtmarken finns flera vadare bl a ljungpipare. Grönbena och svartsnäppa kan rasta på sin väg söderut under sensommaren.

Området är också en bra lokal för att lyssna på nattsjungande fåglar som nattskärra, trädlärka, hornuggla och gräshoppsångare samt ibland även småfläckig sumphöna och kornknarr. Man kan gå på banvallen och lyssna efter dessa arter.

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

Här kan du se de fågelarter son noterats vid Penåsa i Artportalen den senaste veckan.

 

Växtlokal

Ölands Botaniska Förening tar upp denna plats som intressant ur botanisk synvinkel och beskriver den i boken "En guide till Ölands växtvärld". Här finns kalkrika torrängar, tokfuktängar, sandig järnvägsvall, grusalvar, spricksträngsalvar och vattenkanal. Speciella arter är äkta pimpinell, stor sandlilja och vittåtel. I skogen finns blå-, vit- och gulsippor, majsmörblomma, löktrav och nejlikrot.

 

Stor sandlilja Foto: Stefan Svenaeus

Stor sandlilja

 

Här kan du se en karta över växtlokaler och vilka arter som kan påträffas där:

 

Orkidélokal

En bäck från Lunda rinner förbi området och under banvallen. Runt bäcken breder högörtängar och fuktängar ut sig. Här finns gott om orkidéer, t ex johannesnycklar, ängsnattviol och ängsnycklar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO